Vasina AstraZeneca, sesta (21/05/21). Imajen Tatoli/António Gonçalves.

DILI, 22 maiu 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), sábadu ne’e rejista kazu pozitivu COVID-19 foun hamutuk 188, rekoperadu 153 no kazu ativu 2.510.

“Kazu foun 188, iha Dili 163 no hosi munisípiu-sira hamutuk 25. Hosi kazu foun ne’e kompostu hosi mane na”in-102 no feto na’in-86,” Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo hateten liu hosi komunikadu, sabadu ne’e.

Notísia Relevante: COVID-19: pozitivu 172, rekoperadu 95 no ativu 2.469

Hosi totál kazu detetadu foun ne’e ema ho idade 12 mai kraik ne’e iha na’in-lima (5), ho idade entre tinan 12-59 na’in-181 (96,2%), idade 60 mai kraik iha na’in-rua (2) ne’ebé proporsaun kazu sintomátiku hamutuk 5,3%.

Dadus kumulativu ba kazu konfirmadu ne’ebé sura hosi 21 marsu 2020 to’o 22 maiu 2021 hamutuk 5.481. Hosi horisehik mai ohin, teste ne’ebé Laboratóriu Nasionál Saúde halo hamutuk 1.021 PCR, ho detallu mak hanesan; vijilánsia sentinela 14, rastreiu ba kontaktu ka Contact tracing 48, rastreiu Aleatóriu ka Random Screening 257, viájen sai-hosi serka sanitária hosi Dili 669, viájen internasionál neen, follow up iha kuarentena 27.

Totál teste PCR ne’ebé halo iha 21 maiu iha munisipiu-sira seluk, RAEOA no HNGV hamutuk 548 ho númeru detalla hanesan tuir-mai; Maubisse 112, Maliana 66, Viqueque 27, Suai 63, Baucau 67, Ermera 113, RAEOA 31, HNGV 69.

Atu bele hatene surtu ida ninia evolusaun nomós surtu ne’e aumenta ka diminui, indikadór seluk ne’ebé matenek-nain epidemiolojia nian uza, maka insidénsia. Konvensionalmente, insidénsia sukat totál kazu foun kada loron pur mil abitante, no hatudu risku ne’ebé populasaun iha atu hetan da’et moras ida.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste, durante loron hitu ikus maka 12,9/100 mil abitante, enkuantu ba de’it munisípiu Díli 41,0/100 mil abitante. Insidénsia ne’e sei nafatin hatudu katak, munisipiu Dili mak fatin ho risku bo’ot liu atu populasaun hetan da’et no hada’et tutan virus SARS-CoV-2.

Pesoál Saúde Maliana na’in-15 pozitivu

Informa mós ba públiku katak profisionál saúde sira ne’ebé servisu iha Ospitál Referénsia Maliana, hamutuk hotu 130, iha loron haat ikus ne’e na’in 15 maka detetadu pozitivu (11,5%). Rastreiu sei kontinua halo nafatin iha hospitál ne’e.

Tanba iha mos mediku no enfermeiru lubuk ida-ne’ebé tenke tama kuarentena Konsellu Administrasaun Ospitál Referénsia Maliana deside suspende temporariamente atendimentu iha konsulta esterna durante semana rua, maibé servisu emerjénsia, maternidade no internamentu seluk, kontinua funsiona, hanesan baibain.

Entretantu informasaun hosi izolamentu iha 22 maiu 2021 ne’e, nia dehan, iha sala izolamentu Vera Cruz halo tratamentu ba kazu detetadu na’in 39, iha área obstetrisia na’in-15 no iha medisina interna na’in-23 sira pediatria ida, iha obstetrisia na’in-15 kategoria leve (mild) hotu.

Iha área medisina interna na’in-23, na’in haat (4) haat grave (rua iha ICU uza ventiladór no rua uza oksijéniu na’in-15 moderadu, na’in haat (4) leve (rekupera hosi kategoria grave no moderadu, no kazu ida iha pediatria tama iha kategoria leve (mild).

Númeru kazu moderadu no grave ne’ebé baixa iha Vera Cruz hatudu katak, bainhira ema barak liu detetadu pozitivu, barak liután mak sei baixa ho kategoria moderadu no grave.

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here