Ministru Justisa, Manuel Cárceres da Costa. Imajen/Egas Cristovão.

DILI, 17 maiu 2021 (TATOLI)—Ministru Justisa (MJ), Manuel Cárceres da Costa, atualiza ona ba Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, kona-bá númeru infetadu COVID-19, katak, rezultadu teste swab iha prizioneiru na’in 241 no guarda prizionál na’in 17.

Manuel Cárceres, esplika hosi númeru kazu ne’e ho detalla hanesan, iha estabelesimentu prizaun Becora to’o lokra’ik ne’e, iha dadur 212 mak pozitivu COVID-19, na’in tolu baixa iha izolamentu Vera Cruz no restu izola de’it iha prizaun.

Notísia relevante:Prizioneiru ne’ebé pozitivu COVID-19 izola iha prizaun Becora

Iha mós guarda prizionál iha prizaun Becora na’in-sia mak pozitivu, oras-ne’e daudaun izola iha otél Eternity Fatuhada.

MJ ho Ministéiru Saúde halo ona koordenasaun atu utiliza sela haat iha prizaun Becora nu’udár sentru izolamentu ba dadur-sira infetadu ho kazu kamán, ne’ebé iha postu permanente ho médiku, hodi halo akompañamentu.

Nune’e mós iha estabelesimentu prizaun Suai ne’ebé infetadu COVID-19, prizioneiru na’in 29 no guarda prizionál na’in-ualu, identifika hela sela ida hanesan izolamentu hodi izola.

“Ida-ne’e mak informasaun hodi atualiza situasaun maluk-sira iha prizaun Becora ho Suai ne’ebé enfrenta hela situasaun todan tebe-tebes,’’ Manuel Cárceres da Costa, hateten ba jornalista-sira, hafoin sorumutu ho Xefe Governu iha rezidénsia Faról, segunda ne’e.

Nia hateten, desde implementasaun serka sanitária, hahú suspende atividade hanesan vizita família, tanba ne’e ho situasaun ne’ebé iha sei kontinua suspende atu bele kontrola no hakotu transmisaun COVID-19 iha prizaun laran.

“Nune’e mós aplika turnu ba guarda prizionál tama kada semana hodi  bele hakotu infesaun COVID-19,’’ nia hateten.

Tuir dadus, oras-ne’e daudaun iha prizaun Becora iha prizioneiru hamutuk 541 ho guarda prizionál 133, prizaun Suai iha  prizioneiru 101 no guarda prizionál 40.

Jornalista: Nelson de Sousa

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here