Teste swab. Imajen Tatoli/Antonio Goncalves

DILI, 08 maiu 2021 (TATOLI)—Sala Sitasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SS-SIJK) ohin rejista númeru kazu pozitivu COVID-19 iha Dili aumenta ba ema na’in-146 no iha Rejiaun Administrativu Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEO) na’in-tolu (3).

Notísia Relevante: COVID-19: pozitivu 95 iha Dili

Koordenador Forsa Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu COVID-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araújo dehan evolusaun ba dadus ne’e relata hosi rezultadu teste swab no analize hosi Laboratóriu Nasionál Saúde (LABNAS).

“Kazu detetatu foun ne’ebé relata ba loron ohin (08/05) ne’e hamutuk 146 (iha Dili 142, iha RAEOA na’in tolu (3). Hosi totál kazu detetadu mane hamutuk 77 no feto na’in-69. Totál kazu detetadu foun ba kategoria trasmisaun komunitária ho idade tinan 12-59 na’in-139 (95,2%) proporsaun kazu sintomátiku hamutuk 2%,” Rui Maria de Araújo informa liuhosi konferénsia imprensa via zoom, sábadu ne’e.

Rui hatutan, dadus surtu COVID-19 durante semana ida konfinamentu domkisiliáriu jerál iha Dili hahú hosi loron 01 to’o 8 maiu 2021 ne’e, totál teste PCR ne’ebé halo hamutuk 7241 ho kazu detetadu hamutuk 835 no kazu rekuperadu 487.

Entretantu, kazu konfirmadu kumulativu hahú hosi loron 8 maiu 2021 ne’ebé sura hosi 21 marsu 2020 rejista hamutuk 3111, kazu rekuperadu ne’ebé ralata ohin ema na’in-lima (5). Ho númeru ne’ebé aumenta, ba dadaun ne’e, totál kazu ativu hamutuk 1.506 ne’ebé Laboratóriu Nasionál Saúde halo 1.692 teste PCR iha Dili.

Hosi teste PCR 1.692 ne’e ho ninia detallu mak mak vijilánsia sentinela hamutuk 28, rastreiu ba kontaktu (Contact Tracing) 151, rastreiu aleatóriu (Random Screening) 895, viajen sai hosi serka sanitária Munisipiu Dili 564, viajen internasionál 10, follow up iha kuarentena 44.

Eis Ministru Saúde ne’e reforsa tan, totál teste PCR ne’ebé halo iha loron 07 maiu iha munisípiu sira hamutuk 524 kompostu Baucau 190, Ermera 72, Maliana zero, Maubisse 146, RAEOA 35, Suai 81 no Viqueque zero.

Informasaun hosi sala izolamentu Vera Cruz, nia infroma, daudaun ne’e sala izolamentu Vera Cruz halo tratamentu ba kazu detetadu nain-34 kompostu hosi iha área obstetrisia nain 11, medisina interna nain-18 no pediatria nain-lima (5).

Hosi na’in-18 ne’e iha medisina interna ne’e na’in-haat grave no uza hotu oksijéniu no nain-14 moderadu, no hosi nain-11 iha obstetrisia ne’e kategoria moderadu hotu no sira-nia kondisaun estável. Hosi kazu na’in-lima (5) iha pediatria ne’e na’in-haat (4) moderadu, na’in-ida (1) grave uza CPAP no na’in-haat (4) moderadu la uza ona okijéniu.

Jornalista: Eugénio Pereira

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here