Mapa Ataúru. Foto/Google.

DILI, 26 marsu 2021 (TATOLI)—Prezidente Autoridade Munisípiu (PAM), Gaspar Soares, konkorda Governu propoin atu kria tán munisípiu espesiál ba Postu Administrativu Ataúro atu nune’e bele hakbesik atendementu ba públiku no lori dezenvolvimentu ba povu nia moris di’ak.

Notísia Relevante: Komisaun A-MAE diskute proposta-lei divizaun administrativa territóriu

Prezidente Autoridade Munisípal Dili, Gaspar Soares. Imajen/Tatoli

“Ha’u konkorda Ataúro sai munisípiu espesiál tanba ita atu haree povu nia moris di’ak. Importante mak desizaun hotu ho hanoin ida katak atu hakbesik atendementu ba públiku no halo prosesu dezevolvimentu iha Ataúro ne’ebé di’ak iha futuru. Tanba ne’e mak tenke transforma Ataúro ba munisípiu espasiál ida,” Gaspar Soares hateten ba Ajénsia TATOLI, liuhosi telefónika, sesta ne’e.

Maske nune’e, estatutu Ataúro ne’e la kompleta rekezitu iha artigu 20 nian, liuliu iha proposta-lei númeru 29/V/(3)-ne’ebé altera Lei númeru 11/2007, 7 outubru kona-ba Divizaun Administrativa Territóriu, hateten atu sai munisípiu ida tenke iha nia populasaun 30.000 maibé agora Ataúro nia total populasaun iha de’it mak 11.500-resin.

Rekezitu ida tán, nia hateten, jeografikamente iha postu administrativu ida-nia luan ne’ebé mak halo kriasaun ba munisípiu ne’e mais 300m2 maibé daudaun ne’e Ataúro iha nia luan 140m2 de’it.

“Bainhira ita haree ba rekezitu hirak ne’e, katak Ataúro la prenxe ona rekizitu, maibé ita haree fila-fali ba artigu 20 ne’e mós hateten katak rekezitu hirak ne’e la aplika ba Ataúro,” nia dehan.

Proposta-lei númeru 29/V(3) ne’e, nia esplika, hanesan segunda alterasaun ba lei númeru 11/2009, 7 outubru, kona-ba divizaun administrativa territóriu, entaun iha proposte-lei ne’e Governu rekomenda ba Parlamentu Nasionál (PN) para haree tranformasaun Postu Administrativu Ataúro ba munisípiu ketak ida sai hanesan munisípiu espesiál.

Durante ne’e, nia haktuir, ema hotu hatene Postu Administrativu Ataúro ne’e parte hosi Munisípiu Dili nian, tanba ne’e mak agora Governu hanoin oinsá mak bele forma Aatúro halo nia estatutu ketak ida.

Proposta-lei ne’e iha nia vantajen boot liu ne’ebé mak hein katak ideia fundamentál ne’ebé bele aselera Zona Ekonómia Espesiál iha Ataúro ne’e, tanba ida-ne’e konsagra ona Konstituisaun RDTL nune’e presiza respeitu ida-ne’e, entaun Ataúro tenke sai estatutu espesiál no tama duni zona espesiál.

Iha lei anterior ne’e la mensiona kona-ba Munisípiu Ataúro, nia dehan, tanba lei ne’e rekuñese katak iha munisípiu 12 maibé agora proposta lei foun ne’e ita iha munisípiu 13 la inklui RAEOA.

“Agora ita haree no hein rezultadu audiénsia ho Parlamentu Nasionál. Konserteza PN mós sei tama debate espesiál ba proposta lei ida-ne’e. Diferensa entre lei anterior no lei foun ne’e mak uluk Timor-Leste iha de’it munisípiu 12 no agora iha munisípiu 13 ona, la inklui Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA),” nia hateten.

Nia esplika, matéria foun mak iha artigu 20 ne’ebé ko’alia kona-ba kriasun munisípiu ida ho nia rekezitu hanesan totál populasaun no jeográfika rai nian, maibé iha artigu ne’ebá ne’e mós la temi kona-ba Ataúro.

Nia dehan, haree fali diskusaun iha PN katak sei haree ba Konstituisaun Repúblika liuliu kona-ba zona Ataúro espesiál no ekonómia.

“Tuir ha’u-nia hanoin Ataúro dala ruma sei mosu munisípiu espesiál. Maibé depende ba diskusaun ne’ebé sei halo iha PN,” nia dehan.

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here