Guarda Prijaun Becora tulun dadur sira sa'e karreta hodi transfere ba Prijaun Suai. Imajen Tatoli/Dok.

DILI, 18 marsu 2021 (TATOLI)-Hosi janeiru to’o marsu, tinan ne’e,  Servisu  Estabelesimentu Prizaun Becora, Munisípiu Dili,  re-íntegra dadur na’in-25 ba sosiedade hodi ida-idak ba hamutuk ho sira-nia família.

Diretór Estabelesimentu Prizaun Becora, João Domingos, hateten dadur  na’in-25 ne’e kumpre ona pena maioria kondenadu no hetan liberdade kondisionál hosi desizaun Tribunál Rekursu nian no iha dadur na’in-ida mak  mate iha loron 07 marsu 2021 tanba moras.

Notísia Relevante : Dadur 556 iha Prizaun Becora ho kondisaun seguru

Nia dehan, prizaun hanesan fatin ne’ebé luan ba  ema atu halo reflesaun hodi  muda ema nia  mentalidade oinsá atu  rekoñese an ho hakmatek hosi hahalok ne’ebé halo iha tempu liubá .

Atu muda mentalidade dadur sira-nian durante iha prizaun maka Estabelesimentu Prizaun Becora fasilita   atividade formasaun oi-oin hanesan formasaun  vokasionál, karpintaria, pedreiru, artezanatu, kustura, edukasaun sívika, halo negósiu ki’ik ho sira seluk  tan.

“Atividade sira ne’e naturalmente ita hala’o ba dadur sira, maibé daudaun tama iha serka sanitária suspende hela,’’ diretór Prizaun Becora, João Domingos hateten ba Agência Tatoli iha Dili,  kinta ne’e.

 Iha mós formasaun espirituál no aproximasaun Guarda Prizionál nian ba dadur sira oinsá konvense sira atu labele halo tan problema.

Tuir dadus hosi Prizaun Becora daudaun ne’e iha dadur na’in-556, kompostu hosi prizaun kondenadu  na’in-446 no prizaun preventiva na’in-110.

Dadur sira ne’e iha   sidadaun estranjeiru na’in-10 hosi Indonézia, Xineza, Filipina, Austrália, India  no restu timoroan ho kazu maioria omisídiu, violasaun seksuál ho sira seluk tan.

Jornalista   : Nelson de Sousa

Editór        : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here