Jardin dos Herois Metinaro. Imajen/Espesiál.

DILI, 03 marsu 2021 (TATOLI)—Governu liuhosi Ministériu Asuntu Kombatente Libertasaun Nasionál (MAKLN) seidauk iha planu atu haloot restu mortál sira iha territóriu Timor-Leste tanba sei kontinua halo konstrusaun ba jardin dos herois hodi prepara ba futuru nian.

Notísia Relevante: Timoroan tenke halo “Minutu Ida Hakmatek” ba loron nasionál veteranu

“Agora ne’e, ita seidauk bele ko’alia kona-ba haloot restu mortal sira. Ita ko’alia mak oinsá atu kontinua halo konstrusaun ba jardin sira hodi prepara ba futuru nian,” Sekretáriu Estadu Asuntu Kombatente Libertasaun Nasionál (SEAKLN), Gil da Costa “Oan Soru” hateten ba Agência TATOLI relasiona ho komemorasaun loron nasionál veteranu ne’ebé selbra kada loron 03 marsu, iha nia knaar fatin, Caicoli, Dili, tersa ne’e. 

Tanba, nia hatutan, orsamentu ne’ebé prevee ba tinan 2021 hamutuk millaun $4 hodi halo de’it konstrusaun ba jardin dos herois iha territóriu Timor-Leste no la inklui haloot restu mortal sira.

“Tinan ne’e, ita prevee osan atu kontinua ba preparasaun Jardin dos Herois, maibé la signifika atu hakoi. Tanba bainhira hakoi ne’e prepradu hotu ona maibé tenke hamosu dekretu Prezidente Repúblika ida tanba serimónia ne’e Estadu nian,” nia hateten.

Tuir nia, jardin ne’ebé mak haloot mate-isin ho normál mak jardin Metinaro ho Liquiça. Maibé atu ko’alia kona-ba haloot ne’e seidauk bele hateten tanba sei orsamentu sira sei utiliza ba atu konstrui jardin dos herois iha Natarbora, Viqueque, Ilomar, Quelicai, Laga, Aileu, Ainaro, Manufahi, no Ermera.

Kona-ba Rejiaun Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), nia dehan, seidauk hanoin atu halo jardin dos herois tanba uluk Governu estabelese ona iha ne’ebá, maibé ho projetu  Dezenvolvimentu Zona Ekonomia Espesiál Sosiál Merkadu (ZEESM) bainhira tama dudu sai tiha.

“Agora ita atu halo jardin dos herois ne’e presiza halo konta lai, tanba mate hira mak ita bele halo jardin ne’e. Ita labele tuur hanoin halo de’it jardin iha munisípiu sira basta osan iha, ne’e lae,” Sekretáriu Estadu ne’e afirma.

Atu hatene restu mortal hira mak Governu presiza konstrui jardin dos herois ne’e, Oan Soru hateten, ema mate barak mak Governu seidauk rejistu tanba ne’e seiduak bele hatene hira mak halo jardin, maibé liuhosi polítika ba levantamentu dadus hosi uma-lisan ba kada munisípiu sira para atu hatene, ema hira mak mate iha funu-laran.

“Ne’ebé, ha’u rasik halo ona sensibilizasaun ba levantamentu dadus iha Postu Administrativu 39 no sei falta postu admonistrativu 28 mak seidauk halo mak iha Munisípiu Dili, Baucau, Lospalos, Viqueque no Oé-Cusse Ambeno,” nia esklarese.

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here