Atuál Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, no atuál Prezidente Republika, Francisco Guterres Lú Olo. Imajen/Espesiál.

DILI, 03 marsu 2021 (TATOLI)—Sekretáriu Estadu Asuntu Kombatente Libertasaun Nasionál (SEAKLN), Gil da Costa “Oan Soru”, apela ba timoroan hotu-hotu tenke halo reflesaun minitu ida hakmatek nian ba loron nasionál veteranu liuliu ba sakrifísiu luta na’in sira-nian ne’ebé agora halo ona tinan 40 (1981-2021).

Notísia Relevante: Veterana Bisoi ezije Estadu rekuñese bebé sira-ne’ebé mate iha funu

“Ha’u-nia mensajén espesifikamente ba veteranu no jerasaun foun inklui ba timoroan ka sidadaun hotu-hotu iha Timor-Leste katak ida-idak tenke halo reflesaun ba loron nasionál veteranu nian. Tanba, veteranu sira mak foin bele manan funu, nune’e presiza husik hela minitu ida hakmatek ba loron veteranu nian, ne’ebé mak halo sakrifisiu luta-na’in sira-nian agora halo ona tinan 40 ona,” Gil da Costa “Oan Soru” hateten ba Agência TATOLI relasiona ho komemorasaun loron nasionál veteranu ne’ebé selbra kada loron 03 marsu, iha nia knaar fatin, Caicoli, Dili, tersa ne’e.

Nia dehan, loron 03 marsu hanesan loron ida ne’ebé labele haluha iha veteran sira-nia moris tomak, bainhira luta ba funu naruk ida-ne’e. Tanba ne’e, ba veteranu sira ne’ebé mak sei moris, karik la to’o ona ema 100 hanesan ne’e, maibé presiza fó onra ba sira-nia pasadu moruk nian.

“Ita tenke fó onra ba veteranu sira ne’ebé mak sei moris, espesifikamente ba frente armada. Ha’u hanoin veteranu la to’o ema 100 ona, tanba liuhosi sira mak eziste no estabele istória ba luta libertasaun nasionál iha ita-nia rain ida-ne’e.  Nune’e, loron 3 marsu 2021 ne’e, hodi relembra veteranu sira-nia pasadu moruk nian,” nia hateten.

Nia dehan, funu naruk ida-ne’e hahú iha 1981, bainhira sira hasoru malu ho delegasaun ne’ebé mak maun Xanana nian ba hasoru iha 10 novembru 1980, Munisípiu Ainaro no rona katak diresaun luta nian hosi Comité Centrál Fretilin (CCF) ne’ebé mak sei moris hanesan Xanana, Mauhunu no Txai, ne’e sei garante no iha esperansa hodi manan funu.

“Ho ne’e, ami sente iha ona esperansa no kontente tanba dirasaun luta nian sei moris ne’e hatudu Timor-Leste sei manan funu ida-ne’e. Entaun, iha ne’e sira hahú aranka ba parte leste hodi halo preparasaun ba iha 1 marsu hahú konsentra hodi halo konferénsia imprensa to’o 3 marsu 1981 mak halo aprovasaun no estrutura sira eleize CCF foun ho ema na’in sia (9) no rua seluk hosi sobrevivente mak Xanana ho Mauhunu,” Oan Soru hateten.

Nia haktuir, ida-ne’e mak fó esperansa ba rezisténsia armada hodi luta funu ida-ne’e to’o independénsia. Tanba ne’e mak, Oan Soru hakarak apela ba sidadaun hotu-hotu tenke halo reflesaun minutu ida hakmatek hodi hanoin tinan 40 liubá ne’e.

Nia haktuir, tanba iha momentu ne’ebá bainhira saudozu Nicolau Lobato monu iha batalla, FALINTIL sira iha ona sentimentu katak Prezidente Nicolau Lobato mate entaun di’ak ida funu bele lakon maibé sira sei augenta iha ai-laran. Tanba sei iha dirasaun da luta balun ne’ebé sei moris, entaun sira nafatin iha korajén katak sira sei manan funu ne’e.

Notísia Relevante: COVID-19, Loron Nasionál Veteranu la komemora

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here