Ekipa Komandu Polísia Ainaro halo check point ba movimentu transporte públiku iha área Raime-Tutun, Suku Casa-Ainaro ne’ebé baliza ho Webaba, Postu Administrativu Zumalai, Munisípiu Covalima. Imajen Tatoli/Eugénio Pereira

AINARO, 18 fevereiru 2021 (TATOLI)- Komandu Polísia Nasionál Munisípiu Ainaro halo check point hodi blokeia movimentu transporte no abitante sira hosi Munisípiu Covalima tama-mai  Ainaro no atu liu-mai Dili.

Segundu Komandante Polísia Ainaro, Superintendente Asistente, Mário Bucar da Costa. Imajen Tatoli/Eugénio Pereira

Segundu Komandante Polísia Ainaro, Superintendente Asistente Mário Bucar da Costa dehan, sira simu orden hosi Komandu Jerál PNTL hodi ezekuta operasaun check point iha área Suku Casa-Ainaro ne’ebé baliza ho área Webaba, Postu Administrativu Zumalai, Munisípiu Covalima.

Notísia Relevante : Reuniaun KM: deside bandu deslokasaun munisípiu seluk bá Bobonaro-Covalima

Check point ne’e,  Mário Bucar da Costa, informa  válidu ba transporte privadu no públiku sira hanesan bus, angguna ne’ebé halo movimentu labele tula pasajeiru sai hosi Covalima ba munisípiu seluk hodi evita transmisaun surtu COVID-19.

Ekipa Komandu Polísia Ainaro halo check point ba movimentu transporte públiku iha área Raime-Tutun, Suku Casa-Ainaro. Imajen Tatoli/Eugénio Pereira

Ba transporte públiku sira ne’ebé hetan karta autorizasaun hosi Polísia Covalima atu tula sasán nesesidade báziku no karreta Estadu bele hala’o viajen, maibé tenke lori dokumentu kompletu no kumpre regra saúde públiku.

Durante halo check point, PNTL bandu mós abitante sira lori arma branka tuir lei númeru 5/2017.

“Ami agradese tebes ita-nia komunidade sira dezde kuarta to’o kinta (17-18/02), sira mai hosi Suai atu ba Dili ho karreta bus no angguna, ita nia polísia sira esplika regra ba sira hodi kumpre no sira fila fali ba Suai,” nia hateten.

Nia rekoñese horiseik bus no angguna sira ne’ebé tula pasajeiru hosi Covalima ba to’o área Casa polísia haruka sira fila-fali ba Suai hodi kumpre desizaun Governu.

PNTL Ainaro mós kontrola ba dokumentu transporte sira-nian, inklui karta kondusaun motorista sira nian.

“Bainhira karreta no motór sira mak la iha dokumentu kompletu no motorista sira la iha karta kondusaun sei aplika multa,” nia informa.

Jornalista   : Eugénio Pereira

Editór        : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here