Lixu sira-ne'ebé namkari iha kapitál. Imajen TATOLI/Egas Cristovão.

DILI, 11 fevereiru 2021 (TATOLI)—Xefe Departamentu Saneamentu Munisípiu Dili, Domingos dos Santos Soriano, hateten dekretu-lei 33/2008 kona-ba “Ijiene no Órden Públika” to’o agora seidauk aplika.

Domingos Soriano hatutan, dekretu-lei refere liuliu iha artigu 9 kona-ba koima ba ema sira-ne’ebé soe lixu arbiru (infratór) sira-ne’e hosi $5 to’o $500 maibé ema atu selu sansaun ne’e seidauk define ho loloos, entaun presiza padraun balun atu haforsa dekretu-lei refere.

Notísia Relevante: Saneamentu Munisípiu Dili Sujere Aplika Dekretu Lei 33/2008

“Bazea ba dekretu-lei Númeru 33/2008 ne’e hateten katak sé mak soe lixu arbiru ka la tuir regra ne’ebé iha, sei fó sansaun ba nia maibé lei refere seidauk aplika iha baze tanba sei presiza padraun balun ne’ebé mak haforsa lei ne’e,” Domingos Soriano hateten ba Agência TATOLI iha nia knaar fatin, Matadouro, Dili, kinta ne’e.

Nia hatutan, maske lei ne’e kria kleur ona maibé ema kontinua soe lixu iha kalan-boot entaun laiha ema ida mak atu detein (kaer) sira.

“Ita ko’alia kona-ba lei, atu haforsa lei sira-ne’ebé iha ona atu implementa lalais ida-ne’e, ami hanesan iha munisípiu nia okos maibé ministériu ne’ebé mak saneamentu tutela ba mak bele ko’alia hodi deside ba asuntu refere,” nia hateten.

Tanba, nia informa, loza xina sira-nian iha Dili kontinua soe foer arbiru hodi soe fali iha lixeiru ne’ebé mak Governu prepara ona iha dalan públiku sira. Maibé, tuir loloos loza xina sira-nian inklui ho supermerakadu sira-ne’e tenke lori lixu direta ba soe iha lixeira Tibar nian.

“Xina sira dehan ha’u-nia lixu ne’e ba fakar iha lixeiru Tibar maibé timoroan ne’ebé servisu ho Xina sira ba parte lixu nian ne’e mak lori ba fakar iha Tibar maibé sira la lori ba. Iha kalan boot mak sira foin foti lixu sira-ne’e ba tau fali iha lixeiru sira-ne’ebé Governu monta besik sira. Ida-ne’e mak problema boot,” nia hateten.

Nia informa, pesoál saneamentu ne’ebé mak hein lixeiru iha Tibar ne’e halo rejistu no observasaun ba kareta soe foer nian hatudu katak loza kiik sira hanesan loza xina sira-nian ne’e la ba fakar lixu iha lixeiru Tibar, eseptu loza boot hanesan Timor Plaza no Leader de’it mak kumpre regra.

Notísia Relevante:  Autoridade Munisipál Dili Sei Presiza Padraun Implementa Dekretu Lei 33/2008

Saneamentu Munisípiu Dili rekuñese labele redús lixu iha Comoro

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here