Estrada rurál Letefoho, Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 08 fevereiru 2021 (TATOLI)-Ministériu Obra Públika (MOP), liuhosi Diresaun Nasionál Estrada, Ponte no Cheia, sei reabilita  estrada rurál hamutuk kilómetru 291, ne’ebé finaliza ona estudu no dezeñu detalladu iha tinan kotuk.

Diretór Nasionál Estrada, Ponte no Kontrolu Cheia, João Mário Gama de Sousa, informa estrada rurál hirak ne’e prevee ona orsamentu tinan ne’e.

“Estrada rurál, ami-nia planu iha 2021 ne’e atu reabilita kilómetru 291, ne’ebé reabilitasaun ne’e foku ba munisípiu hotu no sei loke konkursu públiku fazeadamente,” Diretór Nasionál ne’e, informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, Comoro, segunda ne’e.

Daudaun ne’e MOP liuhosi Diresaun Nasionál Aprovisionamentu (DNA) hahú loke konkursu públiku ba projetu estrada rurál iha munsípiu haat hanesan Manatuto, Lautém, Ainaro no Baucau.

Notísia relevante: MOP loke ona konkursu públiku projetu estrada rurál munisípiu haat

Iha tinan ne’e, MOP mós sei reabilita estrada munisipál ho distánsia kilómetru 380, estrada urbanu kilómetru 149 inklui estrada nasionál kilómetru 49.

Diretór João Gama dehan, DNA mak sei toma konta ba konkursu públiku hodi kontrata atu halo ezekusaun estrada hirak ne’e.

Aleinde ne’e, iha mós ponte hamutuk 10, maibé nia estudu dezeñu detalladu seidauk finaliza, ne’ebé iha marsu tinan ne’e mak sei finaliza hodi hahú loke konkursu públiku atu halo ezekusaun.

“Ponte 10 sei iha dezeñu detalladu husi konsultór sira, tanba loloos atu finaliza iha dezembru 2020, maibé la konsege ami halo estensaun atu finaliza iha marsu tinan ne’e, no dezeñu hotu ami loke konkursu públiku atu halo implementasaun,” nia akresenta

Iha tinan ne’e, orsamentu ba MOP hamutuk $240,673,539, ne’ebé foku ba  dezenvolvimentu, konstrusaun, reabilitasaun, manutensaun no  jestaun estrada, ponte inklui kontrolu Cheia ho montante $25,159,778, ne’ebé ekivalente 10,5% husi totál Orsamentu Jerál Estadu.

 Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here