Logotipu CAC.

DILI, 29 janeiru 2021 (TATOLI)- Relatóriu mundiál 2020 hosi corruption perception index (índise) hatudu Timor-Leste hetan ranking 86 hosi nasaun 180.

Adjuntu Komisáriu Komisaun Anti-Korrupsaun (CAC) ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, Luis Oliveira Sampaio, informa persesaun índise korrupsaun mundiál ba tinan 2020 hatudu Timor-Leste iha sinál pozitivu.

Notísia Relevante : Kargu xefia sira sei aprezenta deklarasaun rikusoin iha CAC

Adjuntu Komisariu CAC ba asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, Luis de Oliveira Sampaio. Imajen Tatoli/Egas Cristovão

“Relatóriu  mundiál 2020 ne’ebé fó sai kinta (28/01/) hosi corruption perception index hatudu Timor-Leste okupa ranking 86 hosi nasaun 180, ne’e rezultadu ida boot  tanba antes ne’e ita iha ranking 38,” Luis Oliveira Sampaio informa ba Agência TATOLI iha nia kna’ar fatin,  Dili, sesta ne’e.

Nia hatutan, avaliasaun ne’e bazeia ba konvensaun internasionál  ba Anti-Korrupsaun ninian (UNCAC) iha rekizitu balun ne’ebé Estadu sira ratifika tenke iha lei no instituisaun própriu ida kona-ba kombate korrupsaun tanba ne’e Timor-Leste iha CAC no  lei  foun Medida Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPKK).

“Relatóriu mundiál ba fatór avaliasaun jerál   persesaun hosi dadus rigor sira analiza hosi informasaun hosi banku mundiál, UNDP no ajénsia sira sai hanesan sira nia fontes analiza  iha fatór prevensaun no kriminál ninian hatudu ita avansu signifikativu,” Luis Oliveira hateten.

Adjuntu Komisáriu CAC, Luis Oliveira Sampaio, ho rezultadu  ne’e sei motiva CAC ho kooperasaun servisu ho instituisaun sira seluk hodi hala’o servisu di’ak liután ba kombate korrupsaun.

“Avaliasaun global ba persesaun korrupsaun iha Timor-Leste hatudu sinál pozitivu  no mós fó mensajen ba públiku kuandu Covid-19 ultrapasa bele mós konvense investor sira hosi li’ur atu mai Timor-Leste  nia sistema kombate korrupsaun di’ak no forte liuhosi lei MPKK,” nia hateten.

Luis Oliveira, dehan bainhira konsege implementa tan rejime reklamasaun bens no interese maka di’ak bele konvense tan parseiru sira iha nasaun seluk hanesan investidór sira atu mai investe iha Timor-Leste.

Jornalista   : Nelson de Sousa

Editór        : Francisco Simões  

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here