Ofisiál PNTL lori saudozu Sabino Guntur nia isin-mate ba Parlamentu Nasional hodi hala’o seremónia sesaun solene hodi fó omenajen ikus ba matebian, segunda (25/1). Imajen Tatoli/Antonio Goncalves.

DILI, 25 janeiru 2021 (TATOLI)–Parlamentu Nasionál (PN), ohin, segunda ne’e aprova votu pezár hodi presta última omenajen ba Deputadu Sabino Soares ‘Guntur’. 

Notísia Relevante: Segunda, Parlamentu Nasionál sei fó omenajen ikus ba saudozu “Guntur”

Parlamentu Nasionál aprova votu pezár ho rezultadu votasaun a-favór 60.

“Votu pezár ba falesimentu Deputadu Sabino Soares ‘Guntur’ aprovadu,” Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, anunsia liuhosi plenária.

Sabino Soares ‘Guntur’ moris iha loron 08 fulan-jullu 1975 iha Lelalai, Postu Administrativu Quelicai, Munisípiu Baucau. Saudozu nu’udar oan mane dahaat hosi inan-aman Luis Soares no Celestina Boavida Freitas.

Saudozu Guntur kaben ho Elizita Fátima de Jesus hosi Suku Lauhata, Postu Administrativu Bazartete, Munisípiu Liquiçá. Saudozu Guntur kaben ho Elizita Fátima de Jesus, husik hela oan na’in-lima (5) kompostu hosi mane na’in-haat (4) no feto na’in-ida (1).

Oan na’in-lima ne’e mak hanesan Selly Romance Guntur Soares, Salagueru Guntur Soares, Salaria Guntur Soares, Jemmore Ellymor Guntur Soares no Jé Guntur Kay Rala Ell Fátima Soares.

Reprezentante Bankada PLP, Deputadu Noé da Silva “Buka-Tuir” haktuir saudozu mós hetan torturasaun oioin hosi militár Indonézia iha tempu rezisténsia.

Entretantu, Deputadu David Dias Ximenes, sente triste ho falesimentu Deputadu Sabino Soares ‘Guntur’ nian ne’e.

“Ha’u koñese di’ak tebes Guntur, nia la’o barak durante rezisténsia, nia mós dinamiza ita-nia klandestina ne’e, sira mak alfa no omega ba ita-nia prosesu luta,” Deputadu Mandati haktuir.

Iha sesaun solene ne’ebé dirije hosi Prezidente Parlamentu Nasionál no deputadu sira presta omenajen ikus ba saudozu ne’ebé durante ne’e nu’udar membru Parlamentu Nasionál.

Hafoin sai hosi plenária, mate-isin sei lori ba Sede PLP iha Metiaut, sei lori ba matebian nia moris fatin iha Quelicai-Lelalai no sai hosi Baucau sei lori ba hatuur iha fatin deskansa rohan laek nian iha Jardim dos Herois, Metinaro.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here