Imajen/Media PN.

DILI, 23 janeiru 2021 (TATOLI)–Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, hateten Parlamentu Nasionál sei fó omenajen ikus ba saudozu Sabino Soares ‘Guntur’ iha segunda semana oin (25 janeiru 2020) iha tuku 09:00 dadeersan.

Notísia Relevante:  Deputadu sira triste tanba lakon membru PN

“Ha’u hanoin segunda feira, Parlamentu Nasional sei fó omenajen ikus ba deputadu Sabino Soares Guntur ne’ebé mak Maromak bolu ona. Tanba ne’e, ha’u hanoin bankada Governu nian sente lakon deputadu di’ak ida. Ha’u hanoin iha moris ne’e, ita-nia destinu entrega ba Maromak no Maromak bolu ona nia,” Aniceto Longuinhos Guterres Lopes bateten ba Agência TATOLI iha saudozu Sabino Guntur nia rezidénsia, Aimutin, Dili, sábadu ne’e.

Aniceto Guterres hatutan, oras ne’e daudaun Parlamentu Nasionál ho família hein hela dekretu presidensiál ruma atu bele loke dalan no bele hetan fatin iha Jadin dos Herois, Metinaro, Dili, Timor-Leste.

Imajen/Media PN.

Saudozu Sabino Guntur, nia dehan, merese mós hetan fatin iha semitériu Jardim dos Herois Metinaro, ho razaun katak Gutur nu’udar ativista rezisténsia ida-ne’ebé mak uluk ativu tebe-tebes no mós funu-na’in ida iha okupasaun Indonézia nian tempu.

Nia akresenta, família saudozu mós aseita no laiha objesaun atu haloot mateisin iha Jardim dos Herois Metinaro maibé di’ak liu hotu-hotu hein Prezidente Repúblika nia desizaun.

Aniceto Guterres hatutan, bainhira atu hetan dekretu ruma hosi Xefe Estadu hodi hakoi iha Jadim dos Herois depende fila-fali ba família no partidu PLP rasik. Tamba, liga ba ninia pasajen, kna’ar ne’ebé mak dezempeña durante ne’e hodi haruka ba Prezidente Repúblika.

Maske nune’e, nia dehan, Governu mós iha responsabilidade tomak atu fó rekoñesiimentu ba saudozu Guntur ne’ebé mak fó ona ninia kontribuisaun ba rai ida-ne’e. Tanba ne’e, Parlamentu Nasionál rasik haree katak merese duni atu hetan rekoñesimentu hosi Estadu.

“Ha’u hanoin deputadu Sabino Soares Guntur mate ho nia konviksaun. Ha’u kuñese nia ho nia karáter ida-ne’ebé mak sempre firme ho ninia prinsípiu. To’o ninia moris rasik, bainhira sei moras, nia dehan katak sei rekopera fila-fali nia saude. Maibé, ohin dadeer, Maromak determina ninia destinu seluk ida. Tanba ne’e, Parlamentu Nasional lakon ninia membru di’ak ida,” nia dehan.

Tuir observasaun TATOLI iha terrenu katak Prezidente Parlamentu Nasional hamutuk ho Vise-Prezidente Nasionál, Angelina Sarmento, inklui mós ho deputadu sira seluk mós vizita saudozu Sabino Soares Guntur nia isin-mate ne’ebé hatuur iha rezidénsia Aimutin hodi fó omenajen ikus.

Jornalista: Domingos Piedade Freitas

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here