Expedito dias Ximenes. Imajen/Espesiál.

DILI, 25 jeneiru 2021 (TATOLI)—Membru Conselho de Imprensa ne’ebé iha méritu profisionál iha komunikasaun sosiál ne’ebé hili hosi Parlamentu Nasionál, Expeditó Dias Ximenes, hateten maske polítika na’in sira iha parlamentu nasionál mak hili maibé nia sei la lori mensajen polítiku ba iha  Conselho Imprensa (CI).

Notísia Relevante: Virgílio Guterres re-eleitu sai Prezidente Conselho de Imprensa

Expedito Dias Ximenes hatutan, reprezenta parlamentu nasionál signifika nia reprezenta públiku tanba ne’e mak Parlamentu Nasionál mak hili  tuir ninia méritu profisionál ho preferénsia ne’ebé hatutan ba komunikasaun sosiál.

“Maske ha’u mai hosi Parlamentu Nasionál no polítiku sira mak hili ha’u maibé ha’u la lori mensajen polítika ba CI. Ha’u mai hola fatin, ha’u-nia filozofia mak ha’u iha katak ha’u mai nafatin fó liberdade imprensa no liberdade espresaun,” Expedito Dias Ximenes hateten ba jornalista sira liuhosi konferénsia imprensa iha salaun plenária Conselho de Imprensa (CI), Quintál Boot, Dili, segunda ne’e.

Nia hateten, nia reprezenta Parlamentu Nasionál ba Conselho de Imprensa hanesan komisáriu eleitu ida atu reforsa saida mak durante ne’e, prezidente no membru Conselho de Imprensa periódu dahuluk nian halo tiha ona iha tinan haat (2016-2020) liu-ba ne’e.

“Tanba sira halo ona fundasaun (fondasi) ne’ebé forte ba CI, tanba ne’e ha’u mai oinsá atu kontinua no hadi’a, Liuliu, responde iha aspetu oioin hanesan oinsá haree bem estár jornalita sira-nian, hanesan kualidade produtu jornalistiku no oinsá relasaun media-na’in sira ho jornalista tenke di’ak. Ida-ne’e mak ha’u-nia servisu ne’ebé ha’u tenke halo. Maske durante ne’e sira halo tiha ona maibé agora oinsá atu hadi’a tan,” nia dehan.

Iha fatin hanesan, membru Conselho de Imprensa seluk ne’ebé hili hosi Parlamentu Nasionál, Benevides Correia Barros, hatetetn orgullu boot ba Timor-Leste tanba maske iha lei hateten katak PN fó subsídiu ba atividade ka funsionamentu CI nian, maibé PN la kontrola no la bandu CI emite kontrola mídia tuir sira-nia hakarak.

“Tanba ne’e, PN hili tuir sira-nia hakarak. Hili ha’u mai iha Conselho de Imprensa (CI), hanesan jurista, ida-ne’e orgullu boot ida ba ha’u,” nia hateten. 

Jurídiku ne’e hateten, nasaun barak iha liberdade imprensa maibé la hanesan ho Timor-Leste nia liberdade imprensa.

Tanba, tuir nia, profisionalizmu jornalista sira-nian hosi mídia eletróniku no imprime bainhira ezerse sira-nia funsaun loro-loron la hetan presaun direta ka indireta hosi Governu hodi hatama jornalista sira ba kadeia.

“Ita-nia ranking ba liberdade imprensa iha Sudueste Aziatiku ne’e boot liu Singapura. Tanba, ita hatene katak Singapura nu’udár nasaun ida-ne’ebé rigirozu tebes iha liberdade imprensa ho sira-nia lei, maibé ita ho intermus liberdade imprensa, jornalista timoroan nunka hetan presaun. Ba ha’u, buat ne’e atu hatudu de’it katak ita-nia Konstitisaun RDTL hateten katak Etadu Direitu Demokrátiku ne’e, lei mak iha leten. Tanba ne’e, ita-nia Estadu ne’e hatudu kumprimentu ida ba lei no tau prátika demokrasia ne’e. Ida-ne’e valór imporante dezenvolvimentu no progrsesu mídia iha Timor-Leste,” Benevides esplika.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here