Ilustrasaun

DILI, 11 janeiru 2021 (TATOLI)—Diretora Saúde Munisípiu Dili, Agostinha Seguradu, informa dadus estatístika 2020 Servisu Saúde Munisípiu Dili (SSMD) rejista pasiente ho kazu dengue hamutuk 813, husi númeru ne’e ema na’in hitu maka mate.

Pesoál Saúde sira detekta kazu dengue ne’e maihosi posto administrativu Dom Aleixo hamutuk 425, Cristo-Rei 200-resin, postu administrativu Atauro iha kazu haat, Metinaro iha pasiente na’in lima no 300-resin ne’e maihosi Vera-Cruz no Na’in Feto.

Notísia Relevante :Dengue mosu barak liu iha tempu udan

“Ema na’in hitu ne’ebé  mak mate idade menus husi  tinan 10, na’in lima  husi Dom Aleixo, na’in ida iha Metinaro no ida iha Vera-Cruz,” Ezekutiva ne’e dehan ba Tatoli iha ninia servisu fatin Formoza Dili, segunda ne’e.

Enkuantu, iha inísiu janeiru 2021 to’o agora, nia parte hahú rejista kazu dengue ba labarik tinan lima mai kraik iha suku Madohi, postu administrativu Dom Aleixo no Aldeia Sagrada Família Suku Bidau Santana.

”Depois detekta kazu dengue ne’e ekipa tun bá halo fomegasaun (rega susuk) ba iha fatin ne’ebé mak risku sira  entaun ida ne’e mak  ita-nia intervensaun ne’ebé maka lao hela iha  Munisípiu Dili nian,’’ Ezekutivu Saúde Munisípiu Dili ne’e relata ba Tatoli iha ninia servisu fatin, Formoza Dili, segunda ne’e.

Atu halo prevensaun ba moras ne’e iha fulan-juñu 2020, SSMD forma ekipa ida hodi halo sensibilizasaun informasaun, distribuisaun kimíku, edukasaun sivíka kona-ba prevensaun moras dengue iha kapitál nasaun.

“Iha fulan-agostu ita termina ita-nia postu administrativu idaidak  ho ninia planu oinsá atu halo sensibilizasaun  oinsá atu halo distribuisaun kimíku  no hahú ita-nia edukasaun sivíku sensibilizasaun ba dengue  integra mos iha COVID-19 hahú iha fulan-agostu  tama sai bairu to’o agora no ita mós ajuda husi CVTL  hodi halo survey  ba área risku sira iha Dom Aleixo hodi haree no identifika  ba fatin sira ne’ebé mak risku no fatin sira ne’ebé  mak la risku,” nia hateten.

Durante fulan-outubru 2020, Munisípiu Manufahi maka fó tulun ai-moruk kimíku ba Munisípiu Dili tanba stock out, maibé iha fulan-dezembru Ministériu Saúde konsege halo intervensaun hodi fó apoiu ai-moruk ba Munisípiu Dili nian.

“Iha fulan-dezembru  mak Ministériu saúde responde ona aimoruk ne’e  no agora daudaun ita distribui hela iha terrenu,’’Agostinha informa.

Entretantu, Pasiente ne’ebé sofre moras dengue ne’e ho ninia sintoma maka hanesan isin manas maka’as derrepente, ulun moras maka’as, moras iha matan fukun, moras iha múskulu no artikulasaun (liman ain sikun), erupsaun iha kulit, bele mosu ran sai husi inus no seluk tan.

Atu prevene moras dengue liuhusi faze sira tuirmai; uza moskiteriu bainhira toba, hatais roupa naruk hodi taka isin lolon tomak, uza repelente susuk, prevene susuk nia moris fatin, hamaran bee nalihun regularmente, kontrola ho fogging ka rega ho mákina suar, hamoos lata no agua mamuk ne’ebé fasil atu susuk moris ba.

Diretora Servisu Saúde Munisípiu Dili, Agostinha Seguradu, hateten nia parte oras ne’e sei iha estoke ai-moruk abate no ai-moruk malathion sufisiente hodi halo fomigasaun ka rega susuk ba prevene moras dengue iha Timor-Leste.

”Atu ko’alia kona-ba ai-moruk kimíku rua ne’ebé mak sai intervensun ba susuk dengue sei sufisiente maka ai-moruk abate no ai-moruk malathion inklui mós mákina neen, ita orienta ona ba tékniku sira haree ba mákina ne’e tenki disponivel hodi halo intervensaun ba fogin,’’ nia dehan.

Atu halo fomigasaun ba fatin risku dengue sira iha Dili, nia hateten komunidade sira tenki kontribui hodi fó informasaun loloos ba pesoál saúde sira bainhira sira-nia família kona moras dengue, nune’e pesoál saúde sira bele halo intervensaun hodi rega susuk.

”Tanba ne’e mak ita atu hatan ba iha  intervensaun mak hanesan ita detekta kazu dengue  ita bele ba rega iha sira-nia uma importante mak  sira fó sira-nia diresaun loloos  ho númeru kontaktu atu nune’e bele halo intervensaun sedu,’’ nia esplika.

Notísia Relevante :Dengue Hamate Ema Na’in 10, Risku iha Munisípiu Tolu

Jornalista :Felicidade Ximenes

Editór:Agapito dos Santos

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here