Korea International Cooperation Agency (KOICA)-Korea International Development Cooperation Center (KIDC) foto hamutuk ho labarik Orfanatu Bidau, Dili, iha ámbitu oferese materiál prevnesaun Covid-19 ba orfanatu Bidau, 08 outuburu 2020. Imajen/KOICA-KIDC

DILI, 08 outubru 2020 (TATOLI) – Korea International Cooperation Agency (KOICA)-Korea International Development Cooperation Center (KIDC) oferese materiál prevensaun Covid-19 ba Orfanatu Bidau, Dili, hodi labarik sira bele utiliza nune’e prevene aan hosi propagasaun surtu Covid-19.

Notísia Relevante : KOICA-KIDC apoiu ekipamentu prevensaun COVID-19 ba EBS 30 de Agostu

Material hirak ne’e mak hanesan, máskara 200, sabaun fase-liman 50 no dezinfetante 50. Iha distribuisaun materiál hirak ne’e ekipa KOICA-KIDC hatudu mós poster no video ne’ebé fó esplikasaun  kona-ba métodu prevensaun báziku COVID-19 ba labarik sira.

“Ami espera katak material sira ne’e bele fó vantajen ba labarik sira hotu ne’ebé hela iha orfanatu ida ne’e,” dehan KOICA-KIDC Volunteer Program Manager, Choi Eun Young, hafoin material prevensaun Covid-19 ba Orfanatu Bidau, ohin.

Distribuisaun ekipamentu ba Orfanatu sira iha Bidau, hanesan atividade ikus ba KOICA-KIDC nia atividade faze segundu ba doasaun Covid-19 nian. Iha ne’ebé hahú hosi maiu, KOICA-KIDC halo preparasaun no realiza ona eventu doasaun, treinamentu primeiru, segundu ba eskola-lima no instituisaun-rua mak hanesan, EBC Farol, EBF 12 de Outubru, EBC 10  Dezembru, EBC 30  Agostu, STM Becora, FFTL no Orfanatu Bidau.

KOICA-KIDC fahe mós  sasán hanesan roupa, sapatu, rice cooker, viola no seluk tan ba labarik orfanatu sira.

Jornalista   : Hortencio Sanchez

Editór        : Francisco Simões

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here