Vise-Koordenadór Sekretariadu Tékniku fundu COVID-19, Regina de Jesus. Imajen Tatoli/Antónia Gusmão

DILI, 10 setembru 2020 (TATOLI)-Vise-Koordenadora Sekretariadu Tékniku fundu COVID-19, Regina de Jesus, hateten orsamentu atu responde ba prevensaun no metigasaun surtu COVID-19 alokadu ba ministériu no instituisaun implemetentadór sira ezekuta ona porsentu 55,6.

Persentajen ne’e korresponde ho balansu $122.412.927 hosi totál alokasaun iha fundu hamutuk $220.248.000.

Iha loron 28 abríl 2020, ministériu no instituisaun hamutuk 13 hahú ezekuta fundu COVID-19, hosi totál transferénsia estraordinária fundu petrolíferu dala-rua hamutuk $219.500.00 no apoiu finanseiru hosi Intenational Labour Organization (ILO) hamutuk $748.00, ho totál $220.248.000.

“Ohin ita atualiza progresu ezekusaun fundu COVID-19 ba ministériu implementadór no ninia balansu sira, tanba ne’e presiza aselera balansu ezekusaun ne’ebé maka to’o agora seidauk ezekuta. Ha’u aprezenta ninia despeza kontreta ne’ebé maka reál ita halo ona pagamentu osan sai ne’e ezekusaun atinje porsentu 55,6, ne’ebé la inklui komitmentu no obrigasaun,” dehan Vise-Koordenadór ba Agência Tatoli,  iha salaun auditóriu Ministériu Finansa, Aitarak-laran, kinta ne’e.

Notísia Relevante: Orsamentu Millaun $150 Aloka ba Ministériu no Instituisaun Hamutuk 13 Hahú Bele Ezekuta

Montante despeza konkreta hamutuk $122.412.927, komitmentu $15.850.417, no obrigasaun $2.668.613, enkuantu balansu disponível ne’ebé seidauk ezekuta $79.316.044.

Despeza konkreta ho totál $122.412.927 ba pagamentu ne’ebé konsege ezekuta ba prevensaun no metigasaun COVID-19 hamutuk $104.833.623, kompostu hosi  kuarentena adekuadu $2.137.863, identifika kazu konfirmadu no detekta kontaktu $1.294.264, isola no trata kazu konfirmadu $10.495.222, reforsa medida distansiamentu sosiál, ijene protesaun pesoál iha komunidade $624.135, apoiu sosiál ekonómiku ba komunidade $82.179.393, apoiu operasaun prevensaun no mitigasaun COVID-19 $8.028.706, planu kontijénsia $74.040.

Enkuantu pagamentu ba asesu produtu alimentár no la’ós alimentár inklui servisu hamutuk $16.527.895.

Vise-Koordenadora haktuir, enkontru ohin atu haree ministériu implementadór sira halo asaun imediata hodi aselera ezekusaun fundu COVID-19 ninia.

“Karik balansu hosi ministériu implementadór la konsege ezekuta, ita haree filafali no aloka ba ministériu seluk ne’ebé presiza liu. Presiza duni ministériu sira aselera atu nune’e ninia persentajen ezekusaun bele aumenta,” nia subliña.

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Julia Chatarina 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here