Komisáriu Adjuntu CAC ba asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, Luis de Oliveira Sampaio. Imajen Tatoli/Jogerjo Guterres

DILI, 07 setembru 2020 (TATOLI)-Komisaun Anti-Korrupsaun (CAC) sei halo sosializasaun públiku kona-ba lei Medida Preventiva  Kombate Korrupsaun (MPCC-sigla portugés).

Notísia Relevante : Lei MPCC sei vigora iha loron 180 hafoin publikasaun

Lei MPCC ne’e aprova ona iha Parlamentu Nasional no promulga ona husi Prezidente Repúblika.

Ba Agência Tatoli, ohin, iha Palaçio do Governo, Komisáriu Adjuntu Komisaun Anti-Korrupsaun ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, Luis de Oliveira Sampaio, hateten, daudaun ne’e CAC halo diskusaun internal  hodi halibur ka  identifika nesesidade planu, nune’e bele implementa ho objetivu tuir prinsípiu lei ne’e rasik.

CAC sei halo sosializasaun lei MPCC  ba instituisaun Estadu  hotu iha territóriu    hodi hasae koñesimentu ajente públiku sira-nian ba implementasaun lei ne’e rasik bainhira vigora.

“Ba nivel prevensaun sei halo mós ho mídia sira hodi halo diskusaun ativu  hodi halo  prevensaun ida di’ak saida mak parte CAC ho mídia hodi halo kooperasaun  ba kombate korrupsaun iha Timor-Leste,” hateten Luis de Oliveira Sampaio.

Jornalista   : Nelson de Sousa

Editór        : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here