Prezidente Komisaun C (Finansa Públika), Deputada Maria Angélica Rangel. Imajen/Egas Cristovao.

DILI, 26 maiu 2020 (TATOLI)—Membru bankada Frente Revolusionária Timor-Leste Independente (FRETILIN), Deputada Maria Angélica Rangel, hateten regra hosi fundu COVID-19 difikulta governu implementa subsídiu $100 ba povu no remunerasaun ba ekipa liña oin ba prevensaun COVID-19.

Membru Bankada FRETILIN, Deputada Mária Angélica Rangel, hateten subsídiu ne’ebé governu seidauk halo pagamentu ba uma-kain sira no subsídia estadu naun bolseiru sira-ne’ebé iha rai-li’ur.

Nia esplika, parlamentu aprova lei númeru 2/2020, 6 abríl kona-ba autorizasaun ba realizasaun transferénsia extraordinária hosi fundu petrolíferu hamutuk millaun $250.

Hosi millaun $250 ne’e millaun $100 reforsa kaixa tezouru hodi finansia orsamentu duodésimu no millaun $150 prevé ba fundu COVID-19.

Deputada Maria Angélica Rangel ko’alia kestaun ne’e tanba lei númeru 2/2020, artigu 5 (Fundu COVID-19) alínea 4, hateten konsellu jesaun fundu komposta hosi membru governu ne’ebé responsável iha área finansa mak hanesan Ministra Finansa, Ministra Saúde no Ministériu Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun.

“Nia fukun mak artigu 4 ne’e kesi governu para labele halo ezekusaun depois ita dehan aban selu, fulan-oin selu maibé regra ne’e ita kesi-malu. Agora Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun, Dionísio Babo reziga ona, señora Ministra Saúde Interina, Élia Amaral ezonera tiha ona, agora sei hela de’it Ministra Finansa Interina, Sara Lobo. Ha’u husu ba Ministra Finansa atu esplika ba públiku katak regra ne’e kesi duni ka lae. Regra ne’e ita mak aprova iha Parlamentu Nasionál, fukun mak ida-ne’e,” Deputada Maria Angêlica esplika ba deputadu balun ne’ebé husu governu halo esplikasaun kona-ba pagamentu ne’ebé atraza, iha plenária, Parlamentu Nasionál, tersa ne’e.

Nia dehan, jestór ba fundu COVID-19 mak governante na’in-tolu ne’e maibé na’in-rua rezigna ona.

“Ha’u hakarak husu ba ita tomak iha-ne’e ko’alia momoos ho loloos de’it tanba iha artigu ida-ne’e kesi Governu, kesi Primeiru-Ministru atu labele halo ezekusaun ba nesesidade moras ne’ebé ita hasoru iha situasaun ida-ne’e. Tanba ne’e, ha’u hanoin governu tenke dekreta dekretu governu ruma atu nune’e bele halo implementasaun. Tanba ne’e ita labele halo ezekusaun ida atu selu lalais saida mak promete ba povu ho moras ne’ebé ita hasoru,” nia dehan.

Nia dehan, ekipa liña oin sira hanesan médiku, forsa, polísia to’o oras ne’e seidauk simu remunerasaun tanba difikulta hosi artigu ne’ebé parlamentu aprova.

“Solusaun ne’ebé tenke hadi’a ho membru governu foun ne’ebé indijita hosi Primeiru-Ministru. Se ita hakarak tau estraordinariamente ba ezekusaun ida-ne’e, ita tenke altera. Se ita la altera governu sei la’o nafatin hanesan ne’e no sei la selu ema,” Deputada Maria Angélica fó hanoin.

Hatán ba kestaun ne’e, reprezentante governu atuál Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS), Mericio Juvinal “Akara”, louva ho Deputada Maria Angelina Rangel ne’ebé halo esplikasaun ne’ebé forte loos.

“Tanba ne’e liga ba aspeitu legál, governu labele ezekuta nar-naran de’it depois governu sala tán. Obstákulu mak ida-ne’e duni. Ida tán mak fundu ne’e limitadu. Iha semana kotuk jestór ba fundu COVID-19 halo ezersísiu maka’as katak ministériu sira tenke redús nia rúbrika (item) orsamentu para ita bele rezolve subsídiu ba uma-kain,” Mericio Akara esplika liuhosi plenária, ohin.

Maske nune’e, Akara dehan, oras ne’e ekipa tékniku sira sei aselera subsídiu ne’e bazeia ba orientasaun Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak.

Notísia Relevante: MSSI Haruka ona Proposta Pagamentu Agregadus Familiár Hamutuk 326.739 ba MF

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here