Prezeidente PN, Aniceto Longuinhos Guteres Lopez. Imajen TATOLI /Egas Cristóvão

DILI, 25 maiu 2020 (TATOLI)—Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Longuinhos Guterres Lopez, deside adia eleisaun ba sekretáriu no vise-sekretáriu tanba kandidatura ba kargu tenke aprezenta ba prezidente parlamentu to’o 24 horas molok data ne’ebé marka ba eleisaun.

“Loloos ohin atu halo eleisaun maibé ha’u deside labele. Tenke prenxe rekezitu ida 24 oras, luiliu ba kandidatu sira. Eleisaun ba nova sekretária ne’e rejimentu dehan 24 oras antesedensia,”  Deputadu Aniceto Aniceto Longuinhos Guterres Lopez ko’alia iha Parlamentu Nasionál, segunda ne’e.

Nia haktuir, eleisaun ida antes ne’e kona-ba prezidente parlamentu la prenxe 24 oras ne’e maibé plenária ho deputadu na’in-36 halo deliberasaun ida deside la presiza kumpri 24 oras tanba situasaun. Bazeia ba deliberasaun ida-ne’e eleisaun ba prezidente parlamentu mós la’o.

“Bankada parlamentár sira hatama ona rekerimentu kona-ba kandaditu sira, aban bele halo ona eleisaun. Ha’u labele pronunsia lai kandidatu sira-nia naran. Orsida iha plenária mak pronunsia,” nia dehan.

Prezidente PN ne’e esplika, se bankada CNRT no UDT/FM kolabora no tuur iha plenária karik bele konsulta maibé nein informasaun no dezde prezidente parlamentu foun eleitu mós sira nein mai kolabora.

“Meza ne’e tuir loloos ne’e sekretáriu no vise-sekretária na’in-rua, ida ohin okupa sekretária ne’e segunda vise-sekretária tanba sekretária no vise-sekretária la marka prezensa. Ohin ita asiste ita bele dehan meza ne’e seidauk kompletu entaun tenke halo kompetu tuir rejimentu,” nia hateten.

Tuir Rejimentu Parlamentu Nasionál (RPN) artigu 19 (Eleisaun ba Vise-Prezidente, Sekretáriu no Vise-Sekretáriu), alínea 3 hateten kandidatura ba kargu previstu iha númeru anteriór tenke aprezenta ba Prezidente Parlamentu to’o 24 horas molok data ne’ebé marka ba eleisaun.

Ho RPN ne’e mak Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Guterres, deside adia eleisaun ba sekretária no vise-sekretária ba aban (tersa, 26 maiu 2020).

Durante ne’e Sekretária Meza Parlamentu Nasionál okupa hosi Deputada Maria Terezinha da Silva Viegas hosi bankada CNRT no Vise-Sekretária Parlamentu Nasionál, Deputada Isabel Maria Barreto Freitas Ximenes hosi bankada UDT/FM.

Purtantu, plenária ba loron okupa hosi Segunda-Vise Sekretária Meza PN, Deputada Regina Freitas hosi PLP.

Notísia Relevante: Ohin, PN Hala’o Eleisaun ba Kargu Sekretáriu no Vise-Sekretáriu Meza

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here