Parlamentu Nasionál. Imajen Tatoli/Antonio Goncalves

DILI, 25 maiu 2020 (TATOLI—Ajenda dahuluk Prezidente Parlamentu Nasionál Aniceto Longuinhos Guterres Lopez ba loron ohin, hala’o eleisaun ba kargu sekretáriu no vise-sekretáriu meza Parlamentu Nasionál nian.

“Ohin, segunda-feira, dia 25 maiu 2020, ha’u deklara plenária ho ajenda liuhosi Período da Ordem do Dia, mak hanesan destituisaun ba kargu Sekretáriu no Vise-Sekretáriu Meza iha Parlamentu Nasionál. Ajenda segundu eleisaun  ba kargu Sekretáriu no Vise-Sekretária Meza Parlamentu Nasionál no anúnsiu admisaun no baixa ba Komisaun A (Justisa no Konstitusionál) no Komisaun C (Negósiu Estranjeiru, Defeza no Seguransa) kona-ba proposta lei númeru 16/V(2a)- Lei Protesaun Sivíl,” Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Longuinhos Guterres Lopez, anunsia liuhosi plenária, Parlamentu Nasionál, segunda ne’e.

Prezidente Parlamentu Nasionál ne’e fó-sai ona katak Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Maria Angelina Sarmento Lopez hosi PLP no Segundu Vise PN, Luis Roberto hosi KHUNTO mantein.

Parlamentu Nasionál halo mudansa ba sekretária meza no sekretária meza tanba Sekretária Meza PN sesante, Maria Terezinha Viegas hosi CNRT no Vise-Sekretária PN, Isabel Maria Barreto Freitas Ximenes hosi Bankada UDT/FM. Purtantu Segundu Vise-Sekretária, Regina Freitas hosi PLP (posibilidade mantein).

Tuir Rejimentu Parlamentu Nasionál (RPN) artigu 19 (Eleisaun ba Vise-Prezidente, Sekretáriu no Vise-Sekretáriu), alínea 1 hanesan vise-prezidente sira, sekretáriu no vise-sekretáriu sira-ne’e eleitu ba lejizlatura ida.

Alínea 2 artigu ne’e subliña, hosi kandidatura ba kargu vise-prezidente, sekretáriu no vise-sekretáriu Parlamentu Nasionál tenke subskreve husi mínimu deputado na’in-ualu no máximo na’in sanulu-resin-rua, no aprezenta liuhusi lista fechada, kompleta no nominativa.

Alínea 3 hosi artigu ne’e hateten kandidatura ba kargu previstu iha númeru anteriór tenke aprezenta ba Prezidente Parlamentu to’o 24 horas molok data ne’ebé marka ba eleisaun.

Alínea 4 hosi artigu ne’e esplika, eleisaun sei hala’o tuir eskrutíniu sekretu, no sei buka atu asegura katak kompozisaun lista konkorrente ida-idak, konforme posível, iha partisipasaun proporsionál husi bankada parlamentár ne’ebé iha reprezentasaun iha parlamentu.

Nune’e alínea 5 hosi artigu ne’e akresensta, kandidatu sira sai eleitu bainhira sira hola parte iha lista ne’ebé hetan maioria absoluta husi votu Deputadu eleitu sira-nian.

Alínea 6 hosi artigu 19 ne’e dehan, remata tiha reuniaun, Prezidente Parlamentu sei komunika kompozisaun meza nian ba Prezidente Repúblika no ba Primeiru Ministru.

Plenária ba loron ohin, deputadu sira hosi bankada FRETILIN, PLP no KHUNTO maioria partisipa, hosi parte Partidu Demokráriku nian partisipa hosi Xefe Bankada, António da Conçeição, Deputadu Adriano do Nascimento  no Deputadu Ernesto Fernandes “Dudu”.

Entretantu deputadu sira hosi parte bankada CNRT, UDT/FM nian la partisipa iha plenária dahuluk ne’ebé lidera hosi Aniceto Guterres.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here