Xefe Bankada CNRT, Duarte Nunes. Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

DILI, 18 maiu 2020 (TATOLI)—Xefe Bankada Partidu Congresso Nacional da Reconstrução de Timor (CNRT), Duarte Nunes, propoin atu líder bankada parlamentár sira tuur hamutuk hodi fó solusaun ba polítika ne’ebé mosu iha Uma Fukun Parlamentu Nasionál.

“Hanoin balu ke sira dezenvolve ona katak líder bankada sira ba konsulta idak-idak nia partidu tuur hamutuk, nível Bloku tanba agora iha bloku rua. Ida mak lidera hosi CNRT no ida mak entre FRETILIN, PLP no KHUNTO. Katak, saida mak sira entende ba-oin ne’e di’ak,” dehan Duarte Nunes ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, segunda ne’e.

Xefe Bankada CNRT ne’e dehan, bainhira tuur hamutuk no intende malu ona hafoin ba ko’alia ho Prezidente Parlamentu, atu formaliza ajenda hodi deskuti iha plenária.

“Se idak-idak entende nia hakarak ka mai atu hadau de’it ami la fó fatin,” Xefe Bankada CNRT ne’e hateten.

Tuir nia, Bankada CNRT ko’alia ona ho xefe bankada parlamentár sira hanesan KHUNTO no PLP maibé espera diskusaun ne’e bele la’o di’ak.

“Ami ko’alia ona sira ba intende malu. Entaun ita taka tiha parlamentu, ema-ida la-mai. Ita ba intende malu nível partidu nian, depois nível bloku. Bloku rua ne’e tuur hamutuk, saida mak ita bele halo ba parlamentu nia funsionamentu,” Xefe Bankada CNRT ne’e fó hanoin.

Entretantu, Vise-Xefe Bankada Partidu Libertasaun Populár, Francisco de Vasconcelos hateten, bankada tolu sei mantein ho pedidu destituisaun.

“Rejimentu mak guia ita. Povu hotu akompaña ona deputadu sira-nia aktu, ne’e para ema bele hatene katak ida-ne’e mak reprezentante povu. Aktu sira-ne’e fora hosi rejimentu. Estadu sei la’o bá-oin. Ami sei ko’alia ba malu didi’ak para hotu-hotu hakru’uk ba regra. Solusaun hotu iha ona rejimentu,” nia hateten.

Notísia Relevante: Arão Noé: “Ohin, Laiha Plenária”

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here