Vise Prezidente Komisaun A ne'ebé trata asuntu Konstituisaun no Justisa, Francisco de Vasconcelos. Imajen/ Egas Cristovao

DILI, 12 maiu 2020 (TATOLI) – Bankada tolu kompostu husi FRETILIN, PLP no KHUNTO, hatama tan pedidu foun ida ba Meza Parlamentu Nasionál (PN) hodi ejize Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noé de Jesus da Costa Amaral hodi ajenda rekerimentu kona-ba destituisaun.

“Bankada tolu asina ona pedidu foun ida no hatama ona ba Meza Prezidente Parlamentu nian. Pedidu foun ne’e hatama horisehik lorokraik tuku 16.00. Konteúdu karta foun insiste Prezidente Parlamentu Nasionál tau ba ajenda kona-ba pedidu desituisaun ne’e”, Vise-Xefe PLP Francisco Vasconcelos, informa iha resintu Parlamentu Nasionál, tersa ne’e.

Notísia Relevante: Bankada FRETILIN, PLP no KHUNTO Hatama Ona Rekerimentu Destituisaun Ba Meza PN

Deputadu Bankada Governu ne’e adianta, bankada parlamentár tolu kontinua hein nafatin pedidu rekerimentu ba destuisaun tau ba ajenda hodi debate.

“Ami hein nafatin hodi tau ba ajenda. Pedidu ida ne’e insiste obrigatoriamente tuir artigu 16 Rejimentu Parlamentu Nasionál (RPN) ne’ebé la ko’alia dehan PPN buka nia fundamentu no argumentu maibé tenke toma konsiderasaun ba ida-ne’e”, nia realsa.

Tuir deputadu ne’e, Konstituisaun no RPN maka guia deputadu sira, tanba ne’e bainhira PPN defende-an no lori ba Tribunál katak desizaun plenária ne’e kontra Konstituisaun, Tribunál bele anula desizaun plenária nian.

“Ne’e maka regra Estadu Direitu Demokrátiku. Deputadu na’in-33 ne’ebé asina pedidu destituisaun ne’e maioria absoluta. Prezidente lalika buka razaun no tenke asume responsabilidade ajenda mosaun destituisaun ne’e”, nia afirma.

Tuir RPN, artigu 16- B (Hasai hosi Kargu) alínea 1 hateten, bele hasai PPN husi ninia kargu liuhosi votasaun eskrutíniu sekretu ne’ebé hala’o iha sesaun plenária no iha sesaun ne’e deputadu sira ne’ebé prezente tenke liu metade hosi sira-ne’ebé kaer funsaun.

Alínea 2 hosi artigu ne’e, esplika, pedidu atu hasai nia husi kargu sei aprezenta ho justifikasaun apropriada iha rekerimentu ne’ebé pelu menus deputadu na’in-sanulu subskreve no nia votasaun tenke ajenda obrigatoriamente ba sesaun plenária ne’ebé sei hala’o iha loron lima nia-laran.

Alínea 3 hosi artigu ne’e realsa liután, hasai husi kargu ne’e presiza aprova ho votu maioria absoluta hosi deputadu sira-ne’ebé kaer duni funsaun.

Enkuantu alínea 4 hosi artigu ne’e fundamenta desizaun hasai husi kargu sai efetivu.

Entretantu, PPN, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, responde ona katak pedidu destituisan hosi deputadu rekerente sira laiha fundamentu no laiha klareza.

Iha loron 5 maiu, deputadu na’in-36 husi bankada parlamentár FRETILIN, PLP no KHUNTO hatama karta destituisaun ba Meza PN atu halo destituisaun ba PPN atuál no kompozisaun meza tomak.

Razaun hatama rekerimentu destituisaun, tuir deputadu rekerente tanba PPN atuál tenta boikota funsionamentu PN nian.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

1 KOMENTÁRIU

  1. imi hotu mesak mauloohi ten hotu, mesak karakten hotu ba poder, labele koalia imi nia matenek konba lei, bosok ten hotu intrepetasaun ba lei hanesan labarik kik oan ne’ebe la hatene fase kidun, et mak nakonu iha kidun kuak hotu. imi halo terus mak povo, koalia lei hodi hadau malu poder, koalia lei hodi atinje imi nia mehi, koalia lei hodi taka falta imi nia naok ten no imi nia sala. mesak ukun la hatene hotu deit. imi ni interese dada naruk impase politik, povo mak sai vitima. para koalia lei, para koalia imi nia matenek.

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here