Imajen Tatoli/Evarsito Soares Martins.

DILI, 05 maiu 2020 (TATOLI)—Bankada parlamentár kompostu hosi FRETILIN, PLP no KHUNTO, ohin, hatama ona rekerimentu destituisaun ba meza Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noé de Jesus da Costa Amaral.

Hafoin aprezenta rekerimentu ne’e, Reprezentante Bankada parlamentár tolu atuál Visé-Xefe Bankada Partidu Libertasaun Populár (PLP), Francisco de Vasconcelos hateten, bankada tolu aprezenta ona rekerimentu desizaun ba meza parlamentu nasionál.


“Depois observa horisehik no ohin laiha ajenda ba plenária, tan ne’e mak bankada tolu hatama karta destituisaun ba meza Parlamentu Nasionál. Rekerimentu ne’e atu halo destituisaun ba Prezidente Parlamentu atuál kona-ba kompozisaun meza tomak ita sei rezolve ida-idak. Rekerimentu destituisaun ne’e asina hosi deputadu na’in-36,” Deputadu Francisco de Vasconcelos, informa ba jornalista sira hafoin hatama rekerimentu ne’e ba meza PN iha Parlamentu Nasionál, tersa ne’e.

Vise-Xefe Bankada PLP ne’e hateten, razaun hatama rekerimentu destituisaun tanba PPN atuál tenta boikota funsionamentu Parlamentu Nasionál nian.

Nia dehan, rejimentu Parlamentu Nasionál fó dalan ba vise na’in-rua lidera reuniaun líder bankada nune’e funsionamentu parlamentu nasionál funsiona nafatin.

Iha parte seluk, komunikadu imprensa ne’ebé Ajénsia TATOLI, asesu hosi bankada FRETILIN hateten, ohin, loron-5 fulan-Maiu tinan-2020, deputadu sira husi bankada parlamentár FRETILIN, PLP no KHUNTO hatama ona pedidu ba Prezidente Parlamentu Nasionál atu ajenda votasaun ba destituisaun Prezidente Parlamentu Nasionál dadauk ne’e tuir termu Artigu 16-B husi Rejimentu Parlamentu Nasionál.

Iha karta pedidu ida ne’ebé deputadu sira hosi bankada parlamentar tolu ne’e asina, deputadu sira argumenta katak destituisaun ida ne’e sira hatama tanba sira preokupa ho serbisu sira ne’ebé parlamentu hala’o ho Prezidente Parlamentu atuál nia lideransa.

“Hosi kedas inisiu V Lejislatura, Parlamentu Nasionál hatudu ona defisiénsia boot ida iha ninia funsionamentu, liuliu kona-ba elaborasaun no aprovasaun lejizlasaun importante no nesesariu sira. Pur ezemplu hanesan Lei Anti Korupsaun (ne’ebé diskuti ona liu tinan 2 maibé to’o agora seidauk finaliza) no mós sesaun plenaria sira parlamentu nian barak liu mak hala’o sein ajenda no iha de’it períodu antes de orden do dia,” deputadu sira argumenta iha sira-nia rekerimentu.

Kestaun hirak ne’e akontese tanba Prezidente Parlamentu Nasionál lahatudu ninia kapasidade lideransa ne’ebé presiza atu okupa fatin ba lidera Orgaun Soberania ida-ne’e.

Imajen Tatoli/Evarsito Soares Martins.

“Señor Arão Noe, Prezidente Parlamentu Nasionál atuál, la komporta nu’udar Prezidente hosi Órgaun Soberanu ida-ne’e, maibé komporta fali hanesan nia Presidente Bankada CNRT. Tanba ne’e, nia lakon ami-nia konfiansa tan nia demostra falta de solidariedade institusionál, espesialmente ho akontesimentu resente bainhira Prezidente Parlamentu Nasionál partisipa iha reuniaun Konsellu de Estadu aprezenta pozisaun no opiniaun ida a-favór ba renovasaun, hanesan prezidente hosi órgaun ne’ebé ami hotu hola parte, liu de’it loron balu iha plenária parlamentu nasional nian, nia vota kontra tiha ninia pozisaun inisial kona-ba renovasaun Estadu Emerjénsia,” deputadu asinante sira hatutan.

Nune’e mós, iha loron sira ikus ne’e, bankada tolu ne’e verifika katak prezidente Parlamentu Nasionál boikota funsionamentu Parlamentu Nasionál nian hodi la konvoka reuniaun líder bankada semana liu ba kotuk, konsekuentemente, Parlamentu Nasionál laiha plenaria iha segunda no tersa (loron-4 no loron-5 fulan-Maiu tinan-2020).

“Ida ne’e tentativa momoos atu paraliza Parlamentu Nasionál nia funsionamentu normál no tenta provoka krizi institusional ida atu dudu ba disolusaun órgaun ida ne’e no obriga atu hamosu eleisaun, tuir deklarasaun ne’ebe prezidente CNRT halo tiha ona,” hateten iha komunikadu imprensa ne’e.

Ho razaun hirak ne’e, mak deputadu sira, liuhosi sira-nia karta rekerimentu, husu ba prezidente parlamentu nasionál atu ajenda votasaun ba destituisaun ba Prezidente Parlamentu liuhosi dalan votasaun sekretu iha sesaun plenária parlamentu nian.

Karta destituisaun ne’e aprezenta, Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, laiha fatin.

Bankada tolu ne’e reprezenta hosi Xefe Bankada FRETILIN Aniceto Guterres, Vise-Xefe Bankada FRETILIN Francisco Miranda Branco, hosi parte PLP nian reprezenta hosi Vise-Xefe Bankada PLP Francisco de Vasconcelos no KHUNTO nian reprezenta hosi Deputadu António Verdiál de Sousa.

Notísia Relevante: Deputadu Na’in-Tolu Hosi KHUNTO Asina Ona Pedidu Mosaun Destituisaun

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór     : Cancio Ximenes

1 KOMENTÁRIU

  1. Uluk iha 2017, Kazu hanesan deputadus maioria hkrk halo destituisaun ba meja PN mb dhn lble tenki hakat ba EA tmb sd agr fl bele halo?

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here