Prezidente CNRT Xanana iha militante nia klaran

DILI, 08 maiu 2020 (TATOLI)—Vise-Xefe Bankada Partidu Congresso Nacional da Reconstrução de Timor (CNRT), Patrocínio dos Reis Fernandes, hateten bankada tolu kompostu hosi FRETILIN, PLP no KHUNTO laiha razaun destitui Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral.

Tanba, nia dehan, proponente sira hosi bankada tolu ne’e tenke argumenta ho razaun fundamentál tanba prezidente Parlamentu atuál la viola rejimentu no lei sira.

Deputadu Bankada CNRT ne’e haktuir, iha 2017 bainhira deputadu sira hosi Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) hatama rekerimentu ba Aniceto Guterres hanesan prezidente Parlamentu, hodi husu destituisaun tanba baze fundamentál mak Governu minoritária iha VII Governu, neebé ke la prenxe rekezitu konstitusionál.

Nia dehan, Prezidente Repúblika obriga tenke forma Governu ida ke la hetan viabilizasaun hosi Parlamentu Nasionál, faktu mak Governu nia programa no orsamentu retifikativu rejeitadu hodi rezulta Governu monu más lakohi simu realidade governu ne’e monu, entaun deputadu sira hatama pedidu mosaun sensura maibé momentu ne’ebá prezidente Parlamentu, Aniceto Guterres la ajenda ida-ne’e.

Nia subliña, ohin loron VIII Governu ne’e prenxe rekezitu konstitusionál, ne’ebé CNRT mak hahoris tanba meza Parlamentu refleta ba Governu ida Aliansa Mudansa Ba Progresu maibé iha 20 janeiru 2020 orsamentu xumba tiha, hatudu katak Parlamentu ne’e lakon ona nia konfiansa ba Governu.

Tanba Governu ne’e la hetan ona lejitimidade polítika, kompeténsia Prezidente Parlamentu nian atu demite Governu, tanba ne’e laiha fatin atu halo destituisaun ba meza Parlamentu.

Nia esplika, rejimentu Parlamentu Nasionál mudansa iha 2016 iha III Lejizlatura iha artigu 20 ba artigu 16-A no 16-B, hodi rejimentu fó dalan halo destituisaun ba Prezidente Parlamentu Nasionál maibé antes ne’e rejimentu la fó dalan.

“Ida-ne’e mak fó dalan atu halo destituisaun maibé iha ne’ebá iha regra kompletu atu ko’alia kona-ba prosesu oinsá mak atubele halo destituisaun ba meza Parlamentu. Katak, tenke aprezenta razaun sira ho fundamentu hodi hatudu katak prezidente Parlamentu ne’e viola regra ruma, viola konstituisaun ka viola rejimentu, ne’e mak sai razaun fundamentál hodi halo desituisaun. Rejimentu la fó dalan ba vise-prezidente sira lidera Parlamentu Nasionál. Se ida-ne’e mak akontese duni ami bolu asalta podér,” Vise-Xefe Bankada CNRT, Patrocínio dos Reis Fernandes, informa ba jornalista sira, iha Parlamentu Nasionál, sesta ne’e.

Vise-Xefe Bankada CNRT, haktuir iha fulan kotuk líder bankada sira deside tiha ona tanba sujere ba Prezidente Parlamentu Nasionál, bainhira laiha Ordem do Dia la presiza plenária.

Tanba ne’e, Prezidente Parlamentu Nasionál iha direitu tomak no totál atu estuda hodi haree katak rekerimentu ne’e iha ninia baze fundamentál ruma ka lae.

“Se iha baze fundamentál ruma prezidente sei estuda, haree no depois fó resposta más se laiha baze fundamentál ruma di’akliu prezidente rejeita tiha, indefere tiha de’it rekerimentu ida-ne’e,” nia dehan.

Tanba, tuir nia, referénsia hatudu iha janeiru 2017 deputadu sira hosi opozisaun hanesan CNRT, PLP no KHUNTO hatama mós rekerimentu destituisaun ida ba iha prezidente Aniceto Guterres, ne’ebé agora daudaun sai fali proponente ba rekerimentu ne’e.

“To’o tiha nia mandatu ramata la ajenda ida. Ne’e, laiha problema ida. La’ós loron lima maibé janeiru to’o nia mandatu hotu,” nia dehan.

Nia afirma, FRETILIN laiha dalan atu viabiliza VIII Governu, forma Governu foun entaun bele.

Notísia Relevante: PPN Arão Sei Halo Análize Hafoin Resposta Rekerimentu Destituisaun

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here