Sekretáriu Estadu Ambiente (SEA), Demétrio Amaral hamutuk ho Eternal Friends Hadomi Natureza kuda ai-oan iha Manleuana, Dili, ohin. Imajen: Nelia Fernandes

DILI, 08 fevereiru 2020 (TATOLI)-Sekretáriu Estadu Ambiente (SEA), Demétrio Amaral informa katak polítika zero plástiku, dekretu lei SEA aprezenta ona iha Konsellu-Ministru.

“Ba polítika zero plástiku ita halo serbisu ida ho forsa hotu ne’ebé ita iha tiha ona, dekretu lei ida, aprezenta iha Konsellu-Ministru; polítika zero plástiku ita aprezenta tiha ona, situasaun ida ne’ebé ita presiza hein atu lei ne’e iha promulgasaun, para depois ita iha forsa atu bele implementa ho rigór, kontrola, kombate no elimina plastik iha ita-nia rai,” Sekretáriu Estadu, Demétrio Amaral ba jornalista sira, iha atividade kuda ai-oan, iha Manleuana, Dili, ohin.

Tuir nia, esforsu balun halo hela, grupu setór privadu sira mós tau-liman forte tebtebes, hodi kombate plástiku. “Ita bele haree supermerkadu lubuk ida, ohin loron uza ona saku habelun ambiente, portantu ita iha progresu di’ak”.

“Lei ne’e kuandu promulga, iha primeira semana, ha’u halo serbisu kedas,” governante ne’e garante.

Kona-ba ministériu balun sei kontinua uza aqua, Sekretáriu Estadu, Demétrio Amaral hateten katak ministériu sira ka iha parlamentu sira, rezolusaun Parlamentu hasai, rezolusaun ida Governu hasai atu ko’alia kona-ba plástiku ninian governu maioria la uza plástiku ona, la uza aqua botir sira, ita poupa osan tanba, ita hola aqua kaixa fulan-fulan hodi hemu ita soe ba lixu maibé, mós ita estraga osan estadu ni’an. “Ho implementasaun zero plástiku ne’e ita poupa osan hodi sosa aqua sira ne’e,” Sekretáriu Ambiente ne’e esplika.

Entretantu, Sekretáriu Estadu Ambiente, Demétriu Amaral tenik, lei kona-ba zero plástiku nia prosesu to’o ona Konsellu-Ministru: “Ita espera tempu badak bele iha fali diskusaun, para finaliza hodi bele hetan promulgasaun hosi Prezidente da Repúblika”.

Notísia relevante:SEA Husu KM Re-ajenda Dekretu Lei Eliminasaun no Importasaun Saku Plástiku

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór         : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here