Logotipu UNITAL.

DILI, 06 fevereiru 2020 (TATOLI) – Universidade Oriental Timor Lorosa’e (UNITAL) to’o oras ne’e daudaun seidauk iha estatutu kontratu ne’ebé atu asegura vida dosente sira nian iha futuru. Universidade ne’e sei utiliza hela despaixu. Tanba ne’e mak pozisaun dosente sira nian bele muda enkuantu situasaun no kondisaun obriga.

“Estatutu ida ne’e la’ós ha’u mak halo maibé ida ne’e la’o dezde uluk kedan tanba Institutu ne’e hetan osan husi estudante sira. Tanba ne’e universidade regulariza de’it despaixu atu nune’e kuandu tempu ruma universidade hasoru krize finanseiru dosente permanente bele ba fali parte tempu no sira ne’ebé parte tempu sei trava lai kuandu osan iha mak bolu fali sira,” Magnífiku Reitór Florindo Pereira ba Agência TATOLI iha kampus UNITAL Becora, ohin.

Reitór Florindo esplika, polítika ida ne’e universidade kria atu responde ba ejizénsia dosente sira nian enkuantu akontese duni kazu sira hanesan ne’e tanba hasai de’it tenke fó indemnizasaun. Ne’eduni husi maneira despaixu ne’e mak kontinua reforsa hela argumentu institutu nian atu hatán ba problema agora daudaun eis-dosente 61 halo daudaun ne’e.

“Otomatikamente mak dosente sira ne’e iha duni kontratu, institutu obrigasaun fó indeminizasaun bazeia ba ninia dokumentu sira, depois tinan hira ona mak nia servisu. Maibé, ita laiha kontratu ho sira agora oinsá atu fó indemnizasaun”.

Agora haree ba nesesidade sira ne’e hotu, Florindo tenik ninia parte foin mak prepara hela esbosu no oras ne’e iha hela diskusaun kona-ba rekrutamentu ne’e atu la’o oinsá atu nune’e dosente sira ne’ebé prienxe ona rekezitu bele foti ona ba permanente hodi hatur sira-nia dignidade.

Entertantu, kuandu Reitór Florindo asume kna’ar ida ne’e dosente barak mak rezigna aan ona, balun to’o agora lamai ne’ebé nia rasik mós la koñese. Maibé, nia konsidera iha ninia mandatu foin mak hasai despaixu ba dosente na’in 17 ne’e mós tanba kondisaun UNITAL nian mak obriga tenke foti duni desizaun.

Notísia relevante:Florindo: Sidadaun Hotu Iha Direitu Hetan Justisa

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here