Koordenadór EBC Rumbia, Abílio Pereira da Conceição

DILI, 29 janeiru 2020 (TATOLI)-Koordenadór Eskola EBF (Ensinu Báziku Filiál) Rumbia, Abilio Pereira da Conceição informa, EBF Rumbia, durante ne’e hasoru problema ba iha programa merenda eskolár tanba alunu sira la asesu programa Merenda Eskolár (ME) husi agostu 2019 to’o agora.

“Merenda eskolár durante tinan kotuk ba ami hala’o duni, hala’o to’o primeiru trimestre no segundu trimestre ne’e fulan ida, to’o agora la hala’o tan to’o agora,” Koordenadór Eskola EBF Rumbia, Abilio Pereira da Conceição ba Agência TATOLI iha nia kna’ar fatin, ohin.

Nia informa, rona dehan sei fó merenda eskolar maibé, la hatene bainhira.”Fó merenda eskolár bele maibé, tenke fasilidade, agora iha eskola ne’e bee aat ona, mais uluk ONG ida dehan atu mai hadi’a ha’u hein la mai to’o agora la iha sinál ida, prontu sei buka meius ba kontaktu to’ok ema seluk bele fó ajuda para hadi’a bee ne’e tanba bee iha eskola ne’e tau desde 2003 foin aat, agora bee la sa’e, hein katak buat hotu sira bele rezolve, ONG ne’e mós to’o agora la kontaktu ha’u”.

Koordenadór Abilio Pereira da Conceição, hatutan, nerenda eskolar ne’e, se mak haruka mai eskola ne’e bele hala’o, tanba fó apoiu tebes. “Iha área ne’e ami mesak ki’ak de’it,  dala ruma estudante sira sai husi uma mai la matabixu, balun tama 10 horas matabixu mak mai mós maibé to’o 10 oras hamlaha fali ona”.

Nia aumenta, Programa merenda eskolár bele fó apoiu ba alunu sira tanba, nutrisaun ne’e ajuda tebes ba labarik sira.

“Primeiru hanesan ajuda ema sira ne’ebé rendimentu baixo, segundu tanba bele atrai, bele fanu labarik sira, atu mai eskola tanba sira mai sira bele han tanba dala ruma sira la mai tanba la han; ne’ebé buat sira ne’e hotu bele kontribui labarik sira mai eskola”.

Manorin na’in ne’e haktuir, dezde iha programa merenda eskolár la iha alunu hanesan falta. Iha ida ka rua, balun moras ka baruk.

“Iha merenda eskolár estudante sira la falta, iha fim do mês kuandu aprenzenta laboratóriu ha’u haree aprezenta alunu sira-nia la falta ne’e, ha’u haree mais ou menus marka prezensa, ne’ebé buat di’ak ida ba merenda eskolár, ne’ebé iha difikuldade uitoan ba bee ne’e bele difikulta ema sira te’in ne’e,” nia akresenta.

Nia informa tan, eskola ne’e la asesu merenda eskolár dezde fulan agostu to’o agora. La’ós iha eskola ne’e de’it, ne’ebé iha eskola sentru Farol ne’e kuaze la iha hotu, nia problema mós ami la hatene.

“Ohin ami ko’alia mós fó razaun klaru,  iha konfuzaun ba iha jestaun osan ninian ne’ebé atu troka tezoreira, ne’ebé konfuzaun hela buat ne’e, kuandu ida seluk ba fali nia labele foti osan tanba, iha ne’eba naran ema seluk ni’an, buat sira ne’e hotu iha prosesu administraaun,”nia realsa.

Ho difikuldade programa merenda eskolár ne’e, nia hato’o, hanesan buat sira ne’ebé bele rezolve, rezolve ho ulun malirin, ne’e para labele impede direitu ne’ebé labarik sira iha.

“Direitu labarik sira nian, governu sira fó mai ba labarik sira tanba se ita la rezolve situasaun ne’e, ne’e hanesan ita hasai labarik sira-nia direitu”.

Nune’e, nia dehan, sira ne’ebé iha responsabilidade ba buat sira ne’e, tur hamutuk ba rezolve ba ho ulun malirin. Atu nune’e situasaun sira ne’e bele rezolve ho kalma, trankuilidade, ita bele fila-fali serbisu fali ba normál hanesan baibain”.

Notísia relevante:Númeru Alunu EBF Rumbia Ultrapasa Padraun Ne’ebé MEJD Termina

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here