Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun, Dionísio da Costa Babo. Imajen/ Tatoli Egas Cristovão

DILI, 27 janeiru 2020 (TATOLI)–Atu evita virus Corona, Governu husu timoroan hotu banati tuir orientasaun ka giaun hosi Ministériu Saúde no Organizasaun Mundiál Saúde (OMS).

“Moras Corona ne’e hahú da’et ona ba nasaun barak. Nune’e, husu atu timoroan hotu tenke tuir giaun ne’ebé Ministériu Saúde hamutuk ho Organizasaun Mundiál Saúde fó-sai, hanesan fase liman beibeik, labele kaer liman arbiru ho ema seluk, hadook-an husi ema fanin”, Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), Dionísio Babo Soares hato’o asuntu ne’e, hafoin akompaña embaixadór foun Kuba, entrega karta kredensiál ba Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, Dili, ohin.

Governante ne’e mós preokupa ho estudante timoroan hamutuk na’in rua-nulu (20), iha sidade Wuhan, Xina, nu’udár, sidade ida-ne’ebé maka mosu pesti ida naran Corona Virus, no to’o agora seidauk iha aimoruk atu kura.

Lee mós: Bolseiru Timoroan iha Xina Sente Ameasadu ho Virus Corona, Husu Governu atu Evakua Sira

Nia mós informa katak autoridade Xinéz foti ona medida preventiva hodi taka tiha sidade ne’e no bandu atu ema tama no sai husi sidade ne’e, tanba ne’e, estudante timoroan sira agora izola-an hela iha dormitóriu no falun-an atu prevene-an husi moras refere.

“Estudante sira hela de’it iha koléjiu, dormitóriu, labele sai, tenki taka hotu sira-nia an atu labele hetan moras”, Dionísio informa.

Guvernu Timor-Leste liuhusi MNEK mós buka alternativa atu evakua estudante hirak-ne’e no MNEK mós halo ona kontaktu ho Guvernu Xinéz nune’e estudante timoroan sira nafatin iha kondisaun di’ak.

Tuir Dionísio, to’o oras ne’e, estudante timoroan iha Xina, seidauk identifika sofre moras Corona Virus.

“Ohin, ami tenta ona atu halo enkontru interministeriál hodi buka dalan saida mak ita bele halo, liuliu oinsá maka bele evakua estudante timoroan na’in-20 iha sidade Wuhan”, nia tenik.

Jornalista: Cipriano Colo

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here