Ró Haksolok. Imajen ZEESM/Dok.

DILI, 08 janeiru 2020 – (TATOLI) – Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) konsidera seidauk iha investigasaun loloos, permanente no efetivu atu bele halo akuzasaun ba kazu Roo Haksolok.

Notísia Relevante : KAK Finaliza Ona Prosesu ba Kazu Korrupsaun 43

Komisáriu KAK, Sérgio Hornai. Imajen/TATOLI

Komisáriu KAK, Sergio Hornai, hateten, kazu roo Haksolok ou kazu saida de’it, presiza iha investigasaun ne’ebé mak kle’an no rigorozu mak bele lori ba kriminalidade ou lae.

Ba jornalista sira iha Parlamentu Nasional, kuarta (08/01/2020), Komisáriu Sergio Hornai, aprofunda katak, KAK nunka hakfodak atu halo investigasaun ba kualkér kazu, inklui kazu roo Haksolok.

“KAK ta’uk mak mate klamar de’it,” hateten Sergio Hornai ho hamnasa, hodi husu mós ba entidade hot-hotu hein no espera katak prosesu hot-hotu la’ós kazu roo Haksolok de’it.

Notísia Relevante : KAK Delega Kazu 30-Resin ba MP

“Ba krime saida de’it mak iha ho natureza korrupsaun ninian, sei liu husi prosesu investigasaun mak KAK delega ba Ministériu Públiku tuir lei haruka promove akuzasaun, arkivamentu ou husu atu presiza aprofunda di’ak liu tan iha prosesu investigasaun,” tenik Sergio Hornai.

Jornalista : Domingos Piedade Freitas

Editór       : Francisco Simões

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here