Komisáriu CAC, Sergio Hornai. Imajen Tatoli/António Gonçalves.

DILI,08 janeiru 2020 (TATOLI)-Komisaun Anti Korrupsaun (CAC-sigla portugés) durante tinan 2019, konsege  rejista  kazu krime ne’ebé iha indikasaun ba korrupsaun hamutuk 73, maibé oras ne’e, finaliza ona prosesu investigasaun  ba kazu hamutuk 43 hodi haruka ona relatóriu ba Ministériu Públiku.

Komisáriu KAK,  Sergio Hornay informa hosi totál kazu ne’ebé nia parte rejista ona, kazu 66 simu delegasaun kompeténsia hosi Ministériu Públiku hodi halo prosesu investigasaun. Enkuantu kazu hitu seluk Komisaun ne’e simu keixa hosi instituisaun estadu sira seluk.

“Ita iha setenta trés (73) kazu, no halo relatóriu finál hodi remete ba Ministériu Públiku hamutuk haat nulu-resin-tolu (43) kazu,”dehan, Komisáriu KAK ba Jornalista sira hafoin halo audénsia ho Komisaun A Parlamentu Nasionál,kuarta ohin.

Nia hatutan tan  dadaun ne’e,  investigadór KAK halo hela prosesu investigasaun ba kazu hamutuk 17  ne’ebé iha relasaun ho indikasaun korrupsaun hodi kompleta kazu 73  ne’ebé KAK rejista iha tinan 2019.

“Kazu saida deit ita presiza halo investigasaun ida kle’an, hotu mak ba Ministériu Públiku, no Ministériu Públiku uza nia kompeténsia atu promove akuzasaun, ou halo arkivamentu,”tenik, Sergio Hornay.

Tanba ne’e,  nia husu ba sosiadade Timoroan hotu atu pasensia hodi hein prosesu hotu ne’ebé KAK halo to’o prosesu julgamentu sira iha Tribunál.

“Ita hotu hein no espera katak prosesu hotu ba krime saida deit neebé iha nia natureza korrupsaun nee sei liuhosi prosesu investigasaun,”Eis Defensór Públiku ne’e realsa tan.

Jornalista : Domingos Piedade Freitas

Editór :Francisco Simões

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here