Logotipu UNPAZ

DILI, 04 dezembru (TATOLI)–Instituisaun ensinu superiór, Universidade da Paz (UNPAZ) sei gradua estudante finalista na´in 1.593 ho estilu “Ala Eropa”.

“Ita muda sistema graduasaun ba graduadu 1.593 ne’e tanba sira barak demais. Entaun ita fó de’it oportunidade ba graduante ho valór di´ak atu reprezenta sira seluk,” hateten Reitór UNPAZ, Adolmando Soares Amaral ba Ajénsia TATOLI, iha Kampus UNPAZ, ohin.

Reitór ne´e kompara, agora iha Indonézia-Surabaya, Sala tiga no Jakarta implementa, nune’e mós iha Filipina, Malázia, Eropa no Estadu Unidu Amérika (EUA) sistema ida ne’e baibain tiha ona. Katak, fó de’it oportunidade ba graduante ho valór di´ak atu reprezenta sira seluk.

Ho referénsia sira ne’e mak UNPAZ hakarak implementa la´ós atu “copy paste” maibé tanba númeru graduadu ne’ebé aas no mós atu labele prejudika familia sira-nia partisipasaun iha serimónia ne’e. Agora husi sistema ida husi inísiu graduadu lubuk ida mak la konkorda tanba razaun hatudu sira-nia graduasaun ne’e la refleta grau akadémiku.

“Sira (estudante finalista) lubuk ida mak ohin mai hasoru ona ha’u maibé depois kuandu ita aprezenta referénsia ho video graduasaun husi nasaun ne’ebé ita mensiona sira komprende sistema ne’e,” akadémiku UNPAZ ne´e haktuir.

Entertantu, sistema graduasaun, tuir akadémiku ne´e katak iha instituisaun superiór ida kompeténsia iha desizaun senadu universidade mak deside. Agora Ministériu bele haree de’it modelu sira ne’e efetivu ka lae. “Mas baibain ne’e governu nunka interven to’o ida ne’e. Kompeténsia Ministériu nian mak atu hetan de’it lista finalista sira nian depois verifika hotu hasai despaxu Ministeriál hafoin universidade aselera prosesu graduasaun,” tenik reitór UNPAZ.

Notísia relevante:UNPAZ Sei Gradua Estudante Finalista Na´in 1.589

Jornalista : Tomé Amado

Editór      : Rafy Belo

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here