Komisaria Komisaun Nasionál Diretu Labarik, Dinorah Granaderio. Imajen/Egas Cristovão.

DILI, 21 novembru 2019 (TATOLI)-Governu no estadu Timor-Leste (TL) garante direitu ba labarik sira tanba ne´e konsagra ona iha nia konstituisaun artigu 18º.

“Banhira estadu ratifika hakarak ka lakohi obrigasaun nakonu atu hakonu direitu labarik nian iha estadu ida nia laran,” dehan Komisaria Komisaun Direitu Labarik, Dinorah Grandeiro iha inagura iluminasaun ho lampu kór azul hodi marka trizésimu aniversáriu Konvensaun Direitu labarik nian iha Cristo Rei, kuarta (20/11/2019).

Nia esplika, direitu labarik nian iha fundamentál hamutuk haat mak dahuluk direitu ba sobrevivente, daruak direitu ba dezenvolvimentu, datoluk direitu ba protesaun,no dahaat direitu ba partisipasaun.

“Direitu haat ne’e importante ba ita hotu para bele fo biban no fo espasu ba ita-nia oan sira iha Timor-Leste atu goza direitu ida ne’e,” hateten Komisaria Komisaun Direitu Labarik.

Nia esplika, loron mundiál ba labarik ne’e momentu gobál ida ba labarik sira no husi labarik sira loron ne’e hanesan loron asaun ida atu ita hotu bele halo advokasia ba asuntu haat ne’ebé temi ona hodi afeita tebes ba labarik sira nia moris.

Ita hotu hatene katak estadu Timor-Leste investe maka’as ba iha direitu labarik nian iha aspetu hothotu hanesan iha aspetu ba edukasaun, saúde ne’ebé mak ita hatene katak ita-nia estadu liuhusi Governu, Ministériu Edukasaun iha polítika ida katak eskola gratuita ne’ebé mak atu fasilita iha polítika ida hodi obrigatoriu ba labarik hothotu atu bele goza sira-nia direitu atu asesu ba edukasaun.

Iha parte saúde mós ita nia Governu fasilita konsulta gratuita iha ospitál hothotu ne’ebé mak iha Timor-Laran tomak hodi bele fo biban ba komunidade sira inklui labarik sira hodi asesu ba saúde ne’ebé di’ak.

“Servisu sira no esforsu sira ne’e hotu Governu halo maibé ita mós rekoñese katak esforsu sira ne’e hotu sei kontinua iha dezafiu tanba ne’e mak hanesan ezemplu ita iha ona fasilidade eskola maibé distánsia eskola ne’ebé dook no fasilidade eskola ne’ebé seidauk adekuadu nune’e mós fasilidade saúde ne’ebé mak menus no mós fasilidade sira seluk hanesan bee moos ne’ebé sei enfrenta sei sai hanesan problema ida ne’ebé sei afeta tebes ba labarik sira-nia moris,” nia konsidera.

Dinorah haklaken, ita mós hatene katak hanesan estadu ida, ita mós garante labarik sira ne’ebé maka bainhira moris tenke hetan identidade. Esforsu sira ne’e ita-nia estadu Timor-Leste halo hela maibé kontinua nafatin hetan problema sira ne’e ita hetan iha moris lorloron nian.

Atu bele esforsu di’ak liután hodi bele exerse funsaun idaidak nian hodi bele kontribui no halo mellora liután labarik hotu nia moris iha Timor-Leste atu nune’e sira goza duni sira-nia direitu fundamentu haat ne’ebé mak konsagra ona iha konvensaun direitu labarik no mós iha ita-nia konstituisaun RDTL.

“Tempu to´o ona ba ita hotu atu haree liubá labarik sira-nia dezenvolvimentu tanba ne’e aproveita ho selebrasaun tinan-30 konvensaun nomós loron internasionál labarik nian atu ita fó-liman ba malu hodi servisu maka’as hodi bele fó-duni espasu ba ita-nia labarik sira hotu bele goza sira-nia direitu iha estadu ida ne’e,” nia dehan.

Notísia relevante:Labarik Mak Futuru Timor-Leste Nian

Jornalista :Felicidade Ximenes

Editór       : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here