Labarik sira aproveita tempu hodi halimar bisikleta no tuur halimar iha ai-leten. Imajen/TATOLI

DILI, 14 novembru 2019 (TATOLI)—Komisaria Komisaun Nasionál Direitu Ba Labarik, Dinorah Granadeiro, hateten Ministériu Solidariedade Sosiál Inkluzaun (MSSI) hala’o semináriu nasionál Loron Mundiál Ba Labarik ho tema “Estadu no Parte Hotu Investe atu Labarik Goza Sira-Nia Direitu” atu selebra konvensaun labarik iha nivel mundiál no tinan-16 Timor-Leste adopta konvensaun internasionál ida ne’e.

Komisaria Komisaun Nasionál Diretu Labarik, Dinorah Granaderio. Imajen/Egas Cristovão.

Tanba, nia hatutan, Timor-Leste selebra liuhusi atividade hirak ne’e mak hanesan semináriu ne’e halo prosesu selesaun loke ba públiku kona-ba kompetisaun labarik sira ne’ebé mak ita delega reprezenta Estadu Timor-Leste ba selebrasaun iha nivél rejionál.

“Ita sei konsege hetan labarik na’in rua husi feto ida no mane ida sei reprezenta Estadu Timor-Leste ba partisipa iha selebrasaun tinan 30 konvensaun ne’e [loron mundiál ba labarik] iha nivel rejionál iha Bangkok,” dehan Komisaria Komisaun Nasionál Direitu Ba Labarik, Dinorah Granadeiro, ba jornalista sira iha salaun Luz Clarita, kinta (14/11/2019).

Notísia relevante:Estadu iha Dever Proteje Direitu Labarik

Entretantu, atividade sira seluk mak Timor-Leste halo selebrasaun parte ida husi Kampaña Nasionál iha loron 25 Novembru ne’e, ne’ebé mak prosesu ba selebrasaun ne’e Timor-Leste sei lansa Kampaña rua (2) dahuluk mak Kampaña Nasionál hapara violénsia hasoru labarik no daruak mak Kampaña Nasionál la bele sosa husi labarik.

“Ami lansa kampaña rua ne’e tanba dahuluk kazu violénsia hasoru labarik aas tebes ne’ebé mak rejistu iha Ministeriu públiku. Daruak, ami labele sosa husi labarik tanba ita haree labarik sira mak faan sasán barak iha Dili laran. Entaun, oinsá ita atu enkoraja inan-aman no família sira atu la bele uza labarik sira hodi fó rendiementu ba família tanba labarik sira la iha obrigasaun atu buka rendimentu ba família,” nia informa.

“Se bainhira ita la sosa ita abitua ita-nia sosiedade no la sosa husi labarik entaun loron ba loron sira la fa’an tanba ema la sosa. Ita atu eduka ita-nia emar sira atu labele sosa husi labarik sira, nune’e inan-aman ka família sira ne’ebé uza labarik ne’e sira mak tenke ba fa’an sasán la’os labarik,” Dinorah hateten.

Tanba, nia fó razaun, labarik sira-nia dereitu nakonu atu goza sira-nia tempu livre ida ne’e. Direitu fundamentál labarik sira-nian mak goza sira-nia tempu livre ne’e hodi halimar hodi halo sira-nia serbisu hanesan ba eskola no bele halo serbisu kmaan uma laran nian.

Nia hateten, maske ekonomikamente sosiedade Timor-Leste ne’e sei iha rendimentu ne’ebé menus husi standar, la signifika ho situasaun ida ne’e inan-aman sira atu uza labarik sira atu hakonu ekonomia no hakonu rendimentu família ne’e inan-aman nia dever la’ós haruka labarik sira ba fa´an iha luron ninin.

Notísia relevante:Hapara Traballu Infantíl Tanba Labarik Sira Tenke Estuda

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór    : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here