Estudante eskola ensinu báziku filiál 12 de outubru Tasi Tolu segundu siklu prepara hela múzika inu nasionál iha inauguransaun eskola pré-eskolár dona Dulce de Jesus Soares. Imajen: Tomé Amado

DILI, 04 novembru 2019 (TATOLI)-Eskola Ensinu Báziku Filiál (EBF), 12 Outubru Tasi Tolu, Dili promove atividade ekstra-kurrikulár ba estudante sira inkluzivamente estudante segundu siklu sira iha formasaun kona-ba área múzika nian.

Koordenadora EBF 12 Outubru Tasi Tolu, Filomena Casmira  hateten, programa ida ne’e tama iha materia arte e kultura tanba ne´e estudante sira iha obrigasaun atu hetan formasaun ba ekipamentu banda muzika sira ne’e.

“Ita hanoin katak estudante sira hetan de’it mak teória maibé laiha prátika sei la balansu. Tan ne’e, iha matéria arte ikultura ne’e pelomenus bele aprende utiliza ekipamentu banda múzika. Realidade ita haree tinan ida sira aprende bele iha rezultadu,” tenik Diretora Filomena Casmira  ba Ajénsia TATOLI iha eskola EBF Tasi Tolu, segunda (04/11/2019).

Nia esplika, rezultadu husi prosesu aprendizajen estudante sira nian ne’e mak sira hatudu iha momentu inagurasaun eskola pré-eskolár. Estudante sira hatudu sira-nia talentu liuhusi aprezentasaun múzika inu nasionál “Pátria, Pátria” iha ministra nia oin.

“Ita orgullu tanba kapasidade labarik sira nian hahú forma daudaun ne’e hatudu katak ita-nia eskola mós iha rekursu ne’ebé ita forma ona hodi prepara ba futuru”. dehan manorin na´in ne´e.

Filomena friza liután katak rekursu umanu ne’ebé preparadu tenke hahú husi báziku. Tan ne’e interese eskola nian kontinua enkoraja labarik sira nafatin iha vontade atu aprende labele baruk.  Ekipa banda ki’ik ne’e kompostu husi feto hotu hamutuk  ema na´in 20.

Profesora ne´e konfirma katak laiha diskriminasaun ba estudante mane sira maibé dala barak vontade no komprensaun mak seidauk iha. Sira hanoin la importante tanba ne’e mak eskola fokus uluk ba feto sira, karik ba futuru mak iha ona vontade husi estudante mane sira eskola sei fó nafatin oportunidade.

Programa ekstra ne’e eskola uza kedas iha tempu prosesu ensinu aprendizajen hala’o. Ho razaun labarik sira mós presiza tempu deskansa iha uma. “Se ita uza iha tempu lokora´ik ita viola ona sira-nia direitu nu´udar umanu”.

Notísia relevante:EPE Tasi Tolu Inaugura Ona

Jornalista :Tomé Amado

Editór       : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here