Sesaun plenária Parlamentu Nasionál. Imajen/TATOLI

DILI, 8 outubru 2019 (TATOLI)–Parlamentu Nasionál (PN), tersa ne’e, iha sesaun plenária Parlamentu Nasionál, halo ona reapresiasaun ba Dekretu Parlamentu Nasionál nú.9/V- alterasaun daruak Lei nú. 9/2005, 3 agostu, kona-ba Lei Fundu Petrolíferu.

Dekretu hosi Parlamentu Nasionál ne’e aprova iha jeneralidade, espesialidade to’o finál globál ho votu a-favór 34, kontra 24 no abstensaun 3.

Parlamentu Nasionál halo reapresiasaun ka apresiasaun foun bazeia ba artigu 14 Rejimentu Parlamentu nian, ne’ebé hateten katak Prezidente Parlamentu Nasionál bele hola inisiativa ba ajenda ka deputadu na’in 10 bele halo rekerimentu.

Lee mós: Prezidente Republika Veta Dekretu PN

Xefe Bankada FRETILIN, Aniceto Guterres, esplika kuandu Tribunál Rekursu pronúnsia ona inkonstitusionalidade ba nórma hosi diploma ida ne’ebé submete ba apresiasaun, ne’e Prezidente Repúblika tenke veta.

“Iha kazu ne’e, Prezidente Repúblika laiha opsaun ka la livre deside veta ka la veta. Prezidente Repúblika obrigatoriamente tenke veta ho fundamentu sira ne’ebé konsta duni iha Tribunál ninia akordaun, nune’e remete fali mai iha Parlamentu Nasionál hanesan na’in ba diploma ne’e”, Aniceto hateten liuhosi plenária.

Nia afirma, loloos ne’e, halo de’it reformulasaun nune’e hasai tiha artigu balun ne’ebé Tribunál Rekursu (TR) deklara inkonstitusionál. Maioria Bankada FRETILIN hakarak halo reformasaun ba diploma ne’e.

Nune’e mós, Deputada Bankada FRETILIN, Maria Angélica Rangel, kestiona maka’as apresiasaun foun ne’e, tanba la muda buat ida–mantein de’it alterasaun antes ne’e.

Hatán ba kestaun ne’e, Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, subliña reapresiasaun iha dalan tolu.

“Reapresiasaun ne’e iha dalan tolu. Ida maka konfirmasaun votu. Segundu mak alterasaun no terseiru mak plenária bele konsidera dekretu la presiza no husik tiha de’it (kaduka)”, dehan Arão Noé liuhosi plenária.

“Ohin opsaun ne’ebé deputadu sira foti aprezenta proposta ida mai halo alterasaun ba dekretu númeru 9 ne’ebé Prezidente Repúblika veta no halo alterasaun depois aprova duni iha finál globál”, nia haklaken.

Nune’e, textu hosi aprovasaun ne’e deputadu sira baixa ona ba Komisaun C (trata Asuntu Finansa) hodi halo redasaun finál.

Bainhira Komisaun C finaliza redasaun finál sei relata ba meza Prezidente Parlamentu Nasionál hafoin enkamiña ba Prezidente Repúblika hanesan projetu foun.

Akordaun Tribunál Rekursu deklara inskonstitusionalidade ba LFP ne’ebé ko’alia kona-ba Investimentu Operasaun Petrolífera alínea 1, 2, no 3.

Purtantu, iha parte lorokraik, sei halo debate no aprovasaun ba dekretu apresiasaun foun Dekretu Parlamentu Nasionál nú.10/V-Segunda alterasaun Lei no.13/2005, 2 setembru, kona-ba Lei Atividade Petrolífera (LAP).

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here