Eis Prezidente Repúblika, José Manuel Ramos Horta. Imajen Tatoli/António Gonçalves

DILI, 20 setembru 2019 (TATOLI) – Premiadu Nobel Pás, José Manuel Ramos Horta, la konkorda membru Parlamentu Nasionál (PN) ne’ebé kansela viajen Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres ‘Lú Olo’, hodi partisipa Simeira Asaun Klimátika no Sesaun Asembleia Jerál Organizasaun Nasaun Unida (ONU) ba dala-74, iha Nova Iorke.

“Ha’u la konkorda ho atitudi Parlamentu nian. Agora, Prezidente Repúblika simu tan konvite ba partisipa serimónia intronamentu imperadór Japaun nian. Ita haree Parlamentu atu halo saida. Ne’e bele estraga duni ita-nia diplomasia”,  nia dehan iha Sentru Konvensaun Dili (CCD-sigla portugés), sesta ne’e.

Notísia Relevante: PN La Autoriza PR Lú Olo Ba Nova Iorke

Tuir ajenda ne’ebé iha, Simeira Asaun Klimátika ne’e realiza iha loron 23 setembru no Asembleia Jerál ONU nian hahú iha loron 24 to’o 30 setembru 2019.

Iha loron 16 setembru, PN halo diskusaun ba dezlokasaun Xefe Estadu ba estranjeiru, maibé bainhira iha votasaun maioria vota kontra ho razaun Xefe Estadu tenke rezolve membru Governu indijitadu ne’ebé seidauk simu pose, nune’e rezultadu votasaun ba dezlokasaun ne’e a-favór 20, kontra 27 no abstensaun 1, hodi rezulta viajen PR Lú Olo kanseladu.

Ramos Horta konsidera, ne’e la’ós Parlamentu nia kompeténsia atu bandu Xefe Estadu atu viajen internasionál tanba Konstitusisaun nia espíritu la’ós ida ne’e.

“Ha’u nunka konkorda ho uluk maioria FRETILIN iha 2001 halo Konstituisaun ne’e, kópia fali artigu mai hosi Portugal nian”, nia haktuir.

Eis Prezidente Repúblika ne’e observa, ida ne’e la’ós ba dahuluk deputadu sira vota kontra tanba uluk Bankada FRETILIN rasik hamutuk ho CNRT kansela Taur Matan Ruak (bainhira sei Prezidente Repúblika) nia viajen.

“Ha’u rasik mak halo negosiasaun ka diálogu kuandu sira vota kontra Taur Matan Ruak nu’udar Prezidente Repúblika atu ba Japaun no ha’u mak ba ko’alia ho sira hotu-hotu, hafoin FRETILIN kontinua abstensaun, CNRT abstensaun, PD mak vota a-favór hodi autorizasaun ne’e hetan votu 12 de’it maibé agora CNRT no PLP mak vota kontra viajen Prezidente Repúblika ne’ebé ema FRETILIN”, haktuir Eis Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here