Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 29 agostu 2019 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál (PN) bele halo konfirmasaun votu no bele halo ajustamentu ba artigu balun iha Lei Fundu Petrolíferu (LFP) no Lei Atividade Petrolífera (LAP) ne’ebé Prezidente Repúblika (PR) desidi veta ne’e.

“Tuir Konstituisaun artigu 149 númeru 4, hateten katak Parlamentu bele konfirma votu haruka fali ba Prezidente Repúblika dentru loron ualu (8) Prezidente Repúblika tenke promulga. Ida ne’e mandatu konstitusionál. Iha dalan seluk Parlamentu bele halo alterasaun ka ajustamentu ruma tuir Tribunál Rekursu ninia rekomendasaun bele haruka ba Prezidente Repúblika hanesan lejizlasaun foun. Opsaun seluk bele rai tiha de’it. Implementa de’it lei númeru 1/2019 kona-ba primeira alterasaun Lei Atividade Petrolífera. Opsaun barak ita sei bele opta”, Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amarál ba Agência TATOLI, iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Notísia Relevante: Prezidente Republika Veta Dekretu PN

Nia haktuir, la’ós lei rua ne’e tomak, maibé iha LFP artigu 15 númeru 1, 2 no 3 mak Tribunál Rekursu deklara inskonstitusionál. LAP ne’e Tribunál Rekursu deklara inskonstitusionál iha artigu 22 númeru 9 ne’e de’it.

Prezidente Parlamentu Nasionál ne’e simu vetasaun ne’e hosi Prezidente Repúblika iha kuarta horsehik.

Arão esplika, tuir lei, Parlamentu bele halo apresiasaun, maibé tanba oras ne’e iha hela ámbitu komemorasaun Konsulta Populár ba dala 20 entaun sei adia.

Tuir artigu 149 (Fiskalizasaun Preventivu ba Lei-Inan nian), númeru 4, hateten ho adaptasaun didi’ak tuir artigu 88, lei hatán hakat-sa’e, vetu tan inkonstitusionalidade, vetu hasoru Parlamentu Nasionál nia diploma, ne’ebé instituisaun haruka atu hetan promulgasaun.

Purtantu, artigu 88 (Promulgasaun no Vetu), númeru 2, hateten Parlamentu Nasionál iha loron 90 nia laran, konfirma karik votu tuir maioria absoluta deputadu sira-nian ne’ebé serbisu hela, Prezidente Repúblika sei promulga diploma ida ne’e iha prazu loron ualu (8) nia laran, hahú hosi Prezidente Repúblika simu.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here