Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómiku, Joaquim Amaral hato’o diskursu durante atividade konsultasaun públika, iha salaun Administrasaun munisípiu Viqueque, segunda (20/06). Imajen Tatoli/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 20 juñu 2022 (TATOLI)—Governu reprezenta hosi Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómiku (MKAE), Joaquim Amaral, segunda ne’e, halo konsultasaun públika ba reajustamentu Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu (PED) tinan 2011 to’o 2030 ba autoridade sira iha munisípiu Viqueque.

Tuir Ministru, inisiativa ne’e mosu tanba situasaun atuál ne’ebé Estadu Timor-Leste no mundu hasoru hanesan COVID-19, inundasaun iha loron 04 abril 2020,  mundansa klimátika no funu Ukraina ne’ebé perturba halo distribuisaun sasán no ai-han ba merkadu globál, implika folin sasán sa’e no sasán menus iha merkadu.

“Ho situasaun sira-ne’e maka Governu iha nesesidade atu halo reajustamentu ba PED 2011-2030 hodi re-define filafali ita-nia metas, nune’e bainhira mosu situasaun sira ne’e karik Timor-Leste iha kbiit naton hodi hasoru. Tanba ne’e konsultasaun ne’e importante tebes,” governante hateten durante diskursu, iha salaun Administrasaun Viqueque.

Notísia relevante: MPO hahú konsulta ho Autoridade Bobonaro kona-ba reajustamentu PED 2011-2030

Aleinde ne’e, hosi tinan 2011 Timor-Leste iha planu estratéjiku dezenvolvimentu ne’ebé define ba tinan-30, sai nasaun ne’ebé ho ekonomia médiu rendimentu nian. Tanba ne’e, bainhira liu ona tinan-10 resin, Governu halo balansu ba implementasaun PED 20211-2030, ne’ebé iha metas lubuk maka atinje ona, maibé balun seidauk.

Tanba ne’e, konsultasaun PED 2011-2030 realiza ona Dili ba relijioza no orgaun soberanu sira no daudaun kontinua halo konsultasaun iha nível munsípiu sira, nune’e bele hetan opiniaun hosi autoridade sira hodi hadi’a liután.

“Ita agora iha ona faze desentralizasaun no komesa hatuur ona dalan atu hametin autoridade sira iha munisípiu hodi kria planu rasik,” nia akresenta.

Iha fatin hanesan, Administradór munisípiu Viqueque, Januário Soares ‘Bolly’, iha esperansa ho prezensa autoridade lokál sira iha konsultasaun bele kontribui buat balun.

“Hosi ita hotu nia partisipasaun iha konsultasaun ne’e bele kontribui no hadi’a ita-nia planu PED ne’ebé durante ne’e ita hala’o, maibé ita hasoru dezafiu oin-oin ne’ebé balun la konsege implementa liuhosi reajustamentu ida-ne’e ita bele hadi’a planu estratéjiku dezenvolvimentu ita prevee ona,” nia tenik.

Atividade ne’e realiza durante loron-rua, 20 to’o 21 juñu, ne’ebé loron dahuluk ba autoridade lokál sira no loron daruak ba asosidade sivil no feto poténsial sira iha munisípiu Viqueque.

Konsultasaun ne’e partisipa hosi Administradór postu lima, Diretór munisipál sira no xefe suku hosi suku 36 iha munisípiu Viqueque.

Jornalista : Vitorino Lopes da Costa

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here