Governu lansa distribuisaun Cesta Bázika faze daruak, iha aldeia Baia Leste, suku Comoro, Dili, sesta (17/06). Imajen Tatoli/Antonio Daciparu

DILI, 17 juñu 2022 (TATOLI)—Adjuntu Comissão Antí Corrupção (CAC), Luis Oliveira Sampaio, hateten CAC deteta mosu irregularidade balun iha implementasaun programa Cesta Bázika faze daruak ne’ebé Governu lansa iha sesta (17 juñu 2022) ne’e.

Notísia Relevante: Governu lansa distribuisaun Cesta Bázika faze daruak iha aldeia Baia Leste

“Bazea ba enkontru ne’ebé ami halo ho sira sekretariadu tekniku hosi Ministériu implementadór ba cesta bázika, preparativu ne’e seidauk di’ak no optimál maibe cesta bázika ne’e parte hosi Orsamentu Jerél Estadu (OJE), entaun tenke ezekuta no sira deside la’o de’it ona. Embora defisiénsia (irregularidade) lubuk ne’ebé ami identifika ami rekomenda atu hadi’a,” Adjuntu CAC ne’e hateten ba Agência Tatoli iha nia knaar fatin Matadoru, sesta ne’e.

Nia esplika, irregularidade seluk ne’ebé maka parte CAC hetan hosi Ministériu implementadór cesta bázika ne’e mak ministériu implementadór la halo tuir bazea dekretu-lei númeru 10/2022, liuliu kona-ba fornesimentu dadus loloos benefisiáriu sira-ne’ebé atu hetan cesta bázika.

Tanba iha dekretu-lei refere aparovasaun ba medida reforsa distribuisaun cesta bázika ba agregadu família iha ámbitu rekuperasaun ekonómia, ko’alia dadus ne’ebé mak hosi Ministeriu Adminstrasaun Estatál (MAE) ba Ministeriu Implementadór cesta bázika seidauk kompletu.

“Iha dekretu-lei ne’e katak diferensa uitoan ho implementasaun cesta bázika faze dauluk nian, agora ba titulár orgaun, kargu xefia sira no sira-ne’ebé salariu $500 la sai benefisiáriu, maibé iha dekretu-lei ne’e tenke prepara prosedimentu tékniku operasionál no administrative, ida-ne’e ema bele simu dobru. Lista ami husu maibé sira seidauk fó. Ida-ne’e bele loke dalan ba iha irregularidade no mosu korrupsaunta, tanba buat ne’e ami husu tuir dekretu-lei maibé sira tenta la fó,” Adjuntu Komisaun Anti Koruppsaun Luis Oliveira Sampaio haktuir.

Irregularidade ida seluk tan mak lista kompañia vensedór ba cesta bázika sira, ida-ne’e mós parte CAC husu maibé parte sekretariadu ténkniku rua hosi Ministeriu implementadór hanesan MTKI no SECoop sira la fó ba CAC.

Adjuntu Komisaun Antí Korrupsaun (CAC, sigla portugés), Luis Oliveira Sampaio, ida seluk tan mak CAC mós kestiona kona-ba produtu lokál, tanba tuir dekretu-lei cesta bázika ne’e tenke mai hosi produtu lokál maibé lista seidauk mai cesta bázika lansa tiha ona.

“Ita haree frakeza no difisiénsia tuir loloos ami tenke fó hatene sira nune’e prepara sasán sira-ne’e hotu tuir dekretu-lei ne’e haruka kompletu ona mak foin hahú inplementa. Maibé ohin lansa tiha ona, entaun ita halo de’it fiskalizasaun no kontrolu ba ida-ne’e,” nia dehan.

Tanba CAC no orgaun kontrolu sira seluk hanesan Porvédoria Direitus Humanus no Justisa sei halo knar kontrolu, nune’e cesta bázika iha nia implentasaun bele la’o di’ak.

Jornalista : Natalino Costa

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here