Deputadu Joaquim Dos Santos, Imajen Tatoli/Antonio Goncalves

DILI, 08 maiu 2022 (TATOLI)—Prezidente Komisaun A, Joaquim dos Santos ‘Borululi’ hateten, Parlamentu Nasionál inisia ona projetu-lei ida kona-ba responsabilidade Prezidente Repúblika no baixa ona iha Komisaun A.

Iha semana kotuk, iha inisiativa lei ida-ne’ebé tama iha Parlamentu Nasionál kona-ba lei ba responsablidade Prezidente Repúblika. Lei ne’e foin iha loron 5 maiu lorokraik mak Parlamentu baixa ona iha Komisaun A no komisaun sei haree no estuda hela. Semana oin, se parlamentu kokorda aprova, se la aprova laiha buat ida. Se hotu karik, Prezidente Repúblika bele promulga kedas ka depois Prezidente Repúblika foun simu tomada pose mak promulga, ne’e depende,” Prezidente Komisaun A, Joaquim dos Santos, hateten ba Agência TATOLI, iha Parlamentu Nasionál, sesta ne’e.

Tuir loloos, lei ne’e halo kedan iha mandatu dahuluk iha Prezidente Repúblika sira kotuk maibé la konsege, entaun liu tiha tinan 20 mak foin inisia fali lei ne’e.

“Lei ne’e kona-ba responsablidade órgaun soberania neste kazu Prezidente Repúblika nia responsabilidade. Lei ne’e nia efeitu atu regula PR nia responsabilidade, nune’e to’o iha momentu ruma nia viola ninia kompeténsia, viola ninia dever ne’ebé tuir konstitusaun, entaun ita iha ona norma ida nune’e garantia Tribunál atu halo julgamentu, se iha aktu ruma violentu kontra konstitusaun,” Joaquim dos Santos hateten.

Tuir nia, lei ida-ne’ebé daudaun ne’e Parlamentu Nasionál inisia ne’e hanaran lei ba responsablidade. Lei ne’e aprova la’ós automatikamente ba hatun Prezidente Repúblika ida, lei ne’e norma ida-ne’ebé atu garantia estabilidade polítika no lalika interpreta oioin.

“Ema hanoin Parlamentu halo lei ne’e atu ba lori hatun Prezidente Repúblika, la’ós ida-ne’e. Ha’u dehan tiha ona lei ne’e instrumentu ida atu mai kompleta normativu internu Estadu nian kona-ba justisa no Judisiáriu Timor-Leste. Ne’ebé, labele interpreta sasán ne’e,” nia dehan.

Deputadu CNRT, Carmelita Moniz, hateten Deputadu hosi Bankada Fretilin, PLP no KHUNTO asina projetu-lei ida kona-ba responsablidade Prezidente Repúblika atu hatun Prezidente Repúblika, tanba iha Konstituisaun RDTL hakerek katak responsabilidade ida mak responsabilidade kriminál no seluk fali responsablidade violasaun grave ba konstituisaun.

“Agora sira halo lei ida-ne’e ba Prezidente Repúblika. Ita atu halo lei ida ita tenke respeitu prinsípiu konstitusionál sira, prinsípiu internasionál no universál, ne’ebé ita adota liuhosi ita-nia konstituisaun artigu 9,” Deputada bankada CNRT ne’e hateten.

Konstituisaun artigu 9 (Simu Direitu Internasionál) iha alínea 1 hateten, órden jurídika Timor nian adopta PRINSÍPIU sira direitu internasionál jerál nian eh hotu-hotu nian; alinéa 2 haktuir norma sira-ne’ebé mai iha konvensaun, tratadu no akordu internasionál sira-nia laran vigora iha orden lei rai-laran nian, bainhira hetan aprovasaun, ratifikasaun eh adezaun hosi órgaun kompetente ida-idak no bainhira publika tiha ona iha jornál ofisiál; no alínea 3 dehan norma sira-ne’e sei laiha folin, sira la tuir karik konvensaun no akordu internasionál sira-ne’ebé lei Timor nian simu tiha ona.

Nia dehan, halo lei ida labele viola prinsípiu internasionál no tenke respeita prinsípiu igualdade, tenke trata ema hotu-hotu hanesan no labele halo lei ida ba kargu ida de’it.

“Se hakarak halo ida-ne’e, tenke halo lei ida responsabilidade kriminál ba kargu titulár no kargu polítiku. Iha kazu ida-ne’e, responsabilidade kriminál kargu polítiku. Lei ida-ne’e aplika ba Prezidente Repúblika, Prezidente Parlamentu Nasionál, Membru Deputadu sira hotu, ba Primeiru-Ministru no Ministru sira hotu. Labele halo lei ida ba Prezidente Repúblika, labele intensaun ida ne’e,” nia hateten.

Nia dehan, kona-ba projetu-lei ba responsablidade Prezidente Repúblika ne’e, Komisaun A foin daudaun halo audiénsia ho Vise Ministru Justisa no Governante ne’e husu ba deputadu tenke respeita prinsípiu igualidade no parte komisaun A sei haree oinsá atu halo lei ne’e ba oin.

“Ba ami bankada CNRT, ami lakohi halo lei ida-ne’ebé ke kontra prinsípiu konstitusinál, prinsípiu universal, ami lakohi,” nia dehan.

Jornalista : Natalino Costa

Editór       : Cancio Xiemenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here