Sekretáriu Estadu Kooperativa (SECoop sigla portugés), Elizário Ferreira, halo enseramentu ba formasaun espesializada iha área integridade ba funsionáriu na'in-25 hosi institusaun SEKoop rasik, Imajen/Espesiál.

DILI, 02 maiu 2022 (TATOLI) – Sekretáriu Estadu Kooperativa (SECoop, sigla portugés), Elizário Ferreira, hala’o enseramentu ba formasaun espesializada iha área integridade ba nia funsionáriu na’in-25.

Iha Enseramentu ne’e SEKoop husu ba Gabinete Inspesaun no Auditoria (GIA) atu halo formasaun kontinu no formasaun lideransa integridade ba funsionáriu sira, liuhosi formasaun ne’e bele aumenta funsionáriu sira-nia kapasidade.

“Ha’u fó parabens ba fomandu sira hotu ne’ebé durante semana ida nia-laran gastu ona tempu no enerjia hodi tuir formasaun ne’e, husu ba inspetór ho ninia subordinadu sira atu halo planu ba formasaun kontinuasaun nafatin no halo mós formasaun ema bolu dehan lideransa ne’ebé iha integridade, tanba desizaun ne’e iha liderana sira nian, maka sei determina organizasaun ida nia futuru”, Elizário Ferreira, hateten liuhosi nota ne’ebé Agência Tatoli asesu segunda ne’e.

Iha tempu hanesan Inspetór, GIA, Henrique de Oliveira Ximenes, hateten iha formasaun durante loron lima ne’e la’o di’ak no konsege ezekuta atividade ne’e ho susesu.

“Ha’u mós hakarak atu hateten katak planu ne’ebé ita boot aprova, iha disponibilidade ha’u bele dehan katak kuaze pursentu 90 oradór sira mai kompletu hotu, nesesita duni ami-nia koñesimentu ba arendamentu públiku no administrasaun públiku”, refere. 

Formasaun espesializada iha área integridade ba funsionáriu públiku refere, antes ne’e hetan abertura hosi Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira iha loron 25 abil 2022 iha postu administrativu Railaco, munisípiu Ermera.

Formasaun espesializada integridade ba funsionáriu públiku ne’e hala’o tanba koopera ho insitituisaun Estadu sira hanesan, INAP, Komisaun Anti Korrupsaun (KAK), Inspetór Jerál Estadu, Tribunál Kontas, Komisaun Funsaun Públika no mós Provedória Direitu Umanu no Justisa (PDHJ).

Jornalista : Arminda Fonseca

Editór : Zezito da Silva

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here