Kandidata Prezidente Repúblika ho numeru sorteiu 1, Isabel da Costa Fereira. imajen/espesial

DILI, 13 marsu 2022 (TATOLI)— Kandidata Prezidente Repúblika ho numeru sorteiu 1, Isabel da Costa Fereira, domingu ne’e, hala’o kampaña aberta iha kampu futeból Dom Bosco, suku Comoro, postu administrative Dom Aleixo, munisípiu Dili.

Iha kampaña aberta ne’e, kandidata Independente ne’e perante apoiante no simpatizante hateten hetan fi’ar hosi povu  hodi sai Prezidente Repúblika hakarak garante populasaun hotu moris iha pás no estabilidade hodi hadi’a povu ne’ebé sei ki’ak no mukit ba hetan moris di’ak.

“Ha’u hakarak kandidata-an ba Prezidente Repúblika ba períodu 2022-2027 ho hanoin ida de’it katak hakarak povu ne’e iha pás no estabilidae nian laran. Tempu to’o ona ita tenke hasai povu husi terus no susar, nune’e sira moris di’ak iha futuru,” Kandidata PR Isabel Ferreira hateten.

Notísia relevante:  Kampaña iha Aileu, Lere husu bensa ba Saudozu Nicolau Lobato

Tanba ne’e, Eis Premeira Dama ne’e husu ba juventude no inan-aman sira fó fiar liuhosi votu konfiasa ba númeru sorteiu 1 atu sai Xefe Estadu ba períodu 2022 to’o 20227 ho prinsípiu ida hakarak serbisu ho Governu investe ba família  atu muda sosiedade no muda nasaun liuhosi liberta povu hosi mukit no kiak.

Iha biban hanesan, Ekipa Susesu Laureano Fernandes, hateten Isabel Ferreirra ho lema ida de’it katak ba pás no estabilidade mak save ba moris diak no ho vizaun ida ba Timor-Leste.

Alende ne’e, iha programa lima mak obriga Isabel Ferreira hakarak kandidata-an ba Prezidente Repúblika ba tinan 2022 to’o 2027 hodi trasforma família no komunidade inklui nasaun, koesaun uniaun ba dezenvolvimentu sustentavél, igualidade, inkluzaun no integrasaun, partisipasaun ativizmu no demokrátiku no produtividade, inovasaun no empreendedorizmu.

Atividade kampaña eleitorál ne’e la ho susesu tanba hentan partisipa husi komunidade postu administrativu Dom-Aleixo, observadór interansionál, Komisaun Nasionál Elisaun (CNE), Provedor Direitu Umanu no Justisa (PDHJ) no hetan seguransa hosi Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) munisípiu Dili.

Notísia relevante: Horta promete haforsa investimentu diplomátika

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here