Diretór CNE Munisípiu Bobonaro. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 07 marsu 2022 (TATOLI) – Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE sigla portugés) Munisípiu Bobonaro, husu ba apoiante no militante sira hosi kandidatu Prezidente Repúblika na’in-16 atu evita mobiliza labarik kiik sira partisipa iha kampaña eleitorál. 

Diretór CNE Munisípiu Bobonaro, Juvito Ramos, fó-sai katak durante halo supervizaun hahú prosesu kampaña iha loron 02 to’o loron 06 fulan-marsu ne’e nota apoiante no militante hosi kandidatura Prezidente Repúblika numeru sortéiu (6), Francisco Guterres ‘Lú Olo’ mobiliza labarik sira partisipa iha atividade kampaña no uza atributu partidu no kamizola kandidatu nian.

“Ha’u husu ba apoiante sira hosi kandidatura sira hotu, labele mobiliza ita boot sira-nia oan atu partisipa iha kampaña eleitorál loron tuir mai, tanba labarik kiik sira minoridade ne’e loloos sira tenke ba eskola no iha uma,” nia katak.

Diretór ne’e informa, kampaña eleitorál kandidatu Francisco Guterres Lú -Olo, ekipa supervizaun deteta irregularidade rua mak hanesan, koordenadór kampaña sira insulta fali lideransa partidu ho kandidatu sira seluk. Nune’e mós taka stiker iha sinál tránzitu iha kapitál Maliana.

Tanba ne’e nia husu ba kandidatu sira seluk atu evita insulta malu iha períodu kampaña eleitorál tanba regra husi CNE la autoriza kandidatu sira atu defama no insulta lider seluk nia personalidade no problema pasadu.

“Loloos ne’e sira tenke sa’e hato’o matéria kampaña no kompromisu polítika ba eleitór no apoiante sira, tanba ema mai atu rona sira-nia programa, atubele fila ba uma hatutan fali ba ema seluk atu vota, la’ós rona fali insulta malu deskobre segredu uluk nian ne’e,” nia fó hanoin.

Juvito afirma, ba oin bainhira deteta kandidatu sira nafatin komete irregularidade sira hanesan ne’e sei kontinua relata ba CNE nasionál atubele konoka reuniaun ihodi hato’o karta xamada ba kandidatu sira nune’e bainhira halo kampaña iha fatin seluk labele akontese tán insulta malu iha eleitór sira-nia oin.

Nune’e mós fó hanoin ba ekipa susesu kandidatu sira seluk ne’ebé kansela ka altera atividade kampaña tenke submete kedas pedidu ba CNE nasionál atu nune’e bele aprova oráriu kampaña foun ba iha loron seluk no fatin seluk.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here