Labarik sira sai vítima ba inundasaun, ne'ebé akontese iha loron segunda (21/02), daudaun hela iha sentru akollimentu Dom Bosco Comoro, tersa 22/2/22. Imajen TATOLI/António Dasiparu

DILI, 23 fevereiru 2022 (TATOLI)— Tuir dadus estatístika hosi Ministériu Saúde liuhosi Diresaun Nasionál Saúde Públika, Departamentu Vijilánsia Epidemolojia, hahú fulan-janeiru to’o horiseik pasiente dengue sa’e ba 2.339, hosi númeru ne’e labarik na’in-31 mak mate.

“Situasaun kazu dengue iha Timor-Leste hosi janeiru mai too horiseik hamutuk kazu 2.339 no kumulativu óbitu na’in 31 no óbitu hirak ne’e maioria iha Dili,” refere nota ne’ebé Agência TATOLI asesu ohin.

Maioria kazu ne’e deteta husi Munisípiu Dili ho totál 1.456, Baucau 105, Manatuto 142, Covalima 87, Ermera ho kazu 90, Manufahi 95, Viqueque 53, Ainaro 32, Liquiça 82, Aileu 69 no Bobonaro 32 Lautem 93 no RAEOA tolu.

Munisípiu Dili nafatin rejista kazu ne’ebe a’as iha primeira semana to’o sesta semana fulan fevereiru 2022, ho totál kazu 1.456. Nune’e haree ba kada loron kazu aumenta bebeik husi Munisípiu Dili.

To’o ohin loron hahú semana dahuluk fulan fevereiru tinan 2022, kazu dengue hosi postu administrativu Dom Alexo iha 789, Cristo-Rei 314, Vera-Cruz 150, no Nain Feto 163.

Fasilidade saúde iha munisípiu Dili hanesan Hospitál Nasionál Guido Valadares (HNGV) rejista ona kazu dengue hamutuk 290, Klínika Fatumeta 217 Sentru Saúde Comoro 441, Sentru Saúde Vera-Cruz 55, Sentru Saúde Formoza 204, Sentru Saúde Becora 188, Klínika Madre Eliza na’in-ida, Sentru Saúde Atauro na’in-11, Sentru Saúde Metinaro 25, Klínika Bairru-Pité 22, Klínika Motael na’in-ida no Klínika Moris Foun na’in-ida.

Nune’e, Ministériu Saúde kontinua apela ba populasaun iha Dili laran no mós iha Munisípiu sira seluk, atu aprezenta-an iha fasilidade públiku saúde (Sentru Saúde ka Ospitál) ne’ebé besik, bainhira sente isin-manas, ka senti laran sa’e,liman-ain no sikun moras hodi bele hetan atendimentu husi profisionál saúde sira.

Apela mós Autoridade Munisipál no Autoridade Lokál atubele orienta komunidade halo limpeza jerál iha suku no bairru sira liuliu fase tanke, bidon ka balde tau bee semana ida dala ida.

Hamoos sasán ka limpeza hanesan roda aat, vazu ai-funan atu susuk labele tau tolun, haloot ropa ho di’ak iha ita nia uma laran,uza ropa ne’ebé liman naruk karik toba iha tempu loron, uza aimoruk hanesan repelente ka autan, uza moskiteru karik toba iha tempu loron, so’e lixu iha nia fatin.

Notísia relevante: Pasiente dengue sa’e ba 2.281 no hamate labarik na’in-30

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here