Komandante PNTL munisípiu Dili, Superientendente Xefe Polisia, Henrique da Costa. Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 02 fevereiru 2022 (TATOLI)— Komandante Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Dili, Superintendente Xefe, Henrique da Costa, informa konfrontu ne’ebé akontese iha área Tasi-Tolu, membru PNTL konsege detein ema na’in-28 no halo apreensaun ba motór 10.

“Ita detein suspeitu nai’n-28 no apreende motór 10, ne’ebé daudaun ita asegura iha Komandu PNTL Munisipiu Dili,” Komandante Munisipiu Dili ne’e, hateten ba jornalista hafoin partisipa seremonia aniversáriu Transformasaun FALINTIL ba Forsa Defeza Timor-Leste dala-21 iha Kuartél Jenerál F-FDTL, Fatuhada, kuarta ne’e.

Konfrontu ne’e akontese tanba deskonfia Grupu Arte Marsiál (GAM) hosi Ikatan Kera Sakti (IKS) no Grupu Arte Rituál (GAR) 77 iha Tasi-Tolu, horisehik (01/02).Kazu ne’e akontese hafoin grupu balun akompaña mate isin Nucio Pinto ne’ebé mak susupeitu JB oho iha Tasi Tolu hodi transporta ba iha  munisipiu Ainaro.

“Hafoin konfrontu iha lokraik no grupu balun artemasiál balun ataka malu iha parte kalan konsege ida kanek no uma ida hetan sunu. Nune’e suspeitu ne’ebé mak sona vítima ne’e ita detein ona no hein hela prosesu ba oin,” Superintendente Xefe, Henrique da Costa.

Komandu PNTL mós simu keixa balun hosi komunidade iha fatin konfrontu katak membru PNTL balun mós envolve direita iha konfrontu ne’e.

“Ita nian Komandu mós iha ona informasaun ba ida ne’e, maibé ita hatene katak situsaun iha tereñu mós ita la akompaña, nune’e liuhosi prosesu investigasaun mak ita bele hatene kestaun ida ne’e loos ka lae,” Komandante Munisipiu Dili ne’e akresenta.  

Hataan membru PNTL kanek komunidade balun iha Tasi-Tolu, nia dehan informasaun ne’e la loos.

“To’o ohin loron ami seidauk simu informasaun katak polísia tiru kanek ita nian sidadaun balun,” nia akresenta.

Notísia relevante:  PNTL identifika suspeitu na’in-10 envolve konfrontu iha Tasi-tolu

Jornalista: Natalino Costa

Editór     : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here