Atleta Taekwondo hala’o ezame nasionál. Imajen Tatoli/Hortençio Sanchez.

DILI, 18 janeiru 2022 (TATOLI)– Prezidente Federasaun Taekwondo Timor-Leste (FTTL), Gabriel da Costa, informa, hahú prepara ona atleta na’in-hitu atu bá partisipa iha jogu internasionál SEA Games, ne’ebé sei realiza iha Vietname, iha fulan-maiu.

“Ita iha atleta na’in-hitu mak sei bá partisipa iha jogu ne’e, atleta sira ne’e ita foti bazeia ba ami nia kampionatu nasionál ne’ebé hala’o iha dezembru tinan kotuk, sira ne’e hili direita hosi ekipa FTTL no ami nia master hosi Korea hatete sira ne’e merese duni atu ba partisipa iha jogu ne’e tanba iha prestasaun di’ak,” Prezidente FTTL ne’e, hateten ba Agência TATOLI iha edifísiu SEJD-Lesidere, tersa ne’e.

Notísia relevante:  2022, atleta karate-do partisipa Sea Games iha Vietnam

Daudaun ne’e, Atleta na’in-hitu hala’o hela treinamentu iha training centre Tibar, kada loron hahú segunda to’o domingu.

Prezidente FTTL Gabriel da Costa. imajen/Antonio Dasiparu

“Atleta sira ne’e ita tau iha Tibar atu kontinua treinu hodi hatu prestasaun di’ak iha eventu internaisonál ne’e. Atleta ne’e na’in-hitu, kompostu hosi feto tolu no mane na’in-haat,” nia dehan.

Atleta selesionadu mak José da Costa sei kompete iha kilograma (kg) 54, Ronavio da Cruz Martins sei kompete iha kg 58, Nilton Gilman C. R de Jesus Lemos sei kompete iha kg 63, Giovani da Costa Pinto sei kompete iha kg 68.

Enkuantu, Atleta feto hanesan, Ana da Costa sei kompete iha kg 46, Santina de Sousa Fernandes sei kompete iha kg 49 no Imbrolia Amorin sei kompete iha kg 53.

Atleta sira hala’o treinamentu iha Tibar durante fulan tolu hahú janeiru-marsu tinan ne’e no iha preparasaun ne’e hetan apoiu másimu hosi Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) ho osan hamutuk $9.900.

Notísia relevante: Alteta timór-oan hosi modalidade hitu prepara kompete iha SEA Games

Jornalista : Hortencio Sanchez

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here