Laiha espasu, médiku HNGV fó tratamentu ba pasiente-sira iha koridór. Imajem/Felicidade Ximenes

DILI,17 janeiru 2022 (TATOLI)—Koordenadór Sentru Saúde Internamentu Vera-Cruz, Romel Braz, informa, sentru ne’e fó tratamentu saúde ba pasiente dengue na’in-210, hosi númeru ne’e na’in-131 konsege rekuperadu hodi alta ba uma ona.

“Hahú iha loron 5  janeiru 2022,    ita reativa sentru internamentu  Vera-Cruz no ita konsege simu kazu dengue  baixa nian hamutuk 210,  hosi ne’e pasiente ita konsege fó alta ona na’in 131,  ne’ebé hetan susesu ho di’ak no fila ona ba uma  no pasiente  74  mak sei baixa hela iha ne’e,” Koordenadór Internamentu  Vera Cruz Romel Braz informa iha sentru internamentu vera kruz ohin.

Pasiente ne’ebé baixa iha sentru saúde ne’e maioria pozitivu dengue hamutuk kazu 156 no  kazu respiratóriu ka ISPA hamutuk 54.

Sentru Saúde Vera-Cruz mós rejista kazu dengue grave hamutuk 11 ne’ebé transfere fali ba HNGV hodi halo atendimentu intesivu.

“To’o agora espasu ba fatin ita haree rasik iha kama 85 no ita mós iha uma foun  ida  hodi instala tan kama 40 nune’e espasu sei sufisiente no rekursu umanu no medikamentu inklui reajente,” nia akresenta.

Númeru dengue aumenta ba 473

Diresaun Nasionál Saúde Publika liuhosi Departamentu Visilansia Epidemolojia, iha Ministériu Saúde   rejista iha meadu janeiru tinan 2022, rejista kazu denge 473, hosi númeru ne’e na’in-hitu mate.

“Situasaun kazu Dengue Iha Timor Leste ohin loron 14 janeiru 2022 kazu dengue hamutuk 473 no kumulativu obitos na’in hitu,” refere nota ne’e.

Maioria kazu ne’e deteta hosi Munisípiu Dili ho totál 331, munisípiu Baucau kazu 25, Munisípiu Manatuto ho kazu 23, hafoin Munisipiu Covalima ho kazu 17, Munisípiu Ermera ho kazu 46, Munisípiu Manufahi ho kazu 14, Viqueque kazu haat, Munisípiu Ainaro ho kazu haat, Munisípiu Liquiça kazu tolu, Munisípiu Aileu ida no Bobonaro relata kazu lima.

To’o ohin loron, postu administrativo Dom Alexo Relata kazu totál 147, hafoin Posto Administrativo Cristo Rei ho kazu 67, Vera-Cruz iha kazu 55, Nain Feto iha kazu 58, ne’e hatudu katak kada loron kazu espalla nafatin ba iha postu administrativu sira seluk.

Kazu óbito iha semana dahuluk janeiru 2022 iha na’in-ida ne’ebé relata hosi Munisípiu Dili, no iha semana datoluk relata kazu óbitu na’in haat, hosi Munisípiu Ermera, na’in ida husi munisípiu Ainaro no na’in ida hosi munisípiu Bobonaro.

Apela ba populasaun

Ministériu Saúde apela ba populasaun iha Dili laran no mós iha Munisipiu sira seluk, atu aprezenta-an iha fasilidadepúbliku saúde (Sentru Saúde ka Ospitál) ne’ebé besik, wainhira sente isin-manas, ka  Senti laran sa’e,liman ain no sikun moras hodi bele hetan atendimentu husi profisionál saúde sira.

Apela mos ba populasaun iha Dili laran no mós iha Munisipiu sira seluk atu koopera ho Autoridade Munisipál no Autoridade lokál atubele orienta komunidade halo limpeza jerál iha suku no bairru. Fase tanke, Bidon ka balde tau be semana Ida Dala Ida.

Hamoos Sasan ka limpeza hanesan roda aat, bazu aifunan atu susuk labele tau tolun, haloot ropa ho di’ak iha ita nia uma laran,uza ropa ne’ebé liman naruk karik toba iha tempu loron,uza aimoruk hanesan repelente ka autan, uza muskitéru karik toba iha tempu loron, so’e lixu iha nia Fatin.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór        : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here