Diretór Jerál Estatístika-Ministéiru Finansas, Élias dos Santos Ferreira. Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 17 janeiru 2022 (TATOLI)–Ministériu Finansa (MF) liuhosi Diresaun Jerál Estatístika planeia ona atu atualiza Sensu Populasaun iha setembru 2022, ne’ebé prevee ona orsamentu millaun $3,1.

“Ami iha planu realiza iha loron 06 setembru to’o 06 outubru 2022, no preparasaun sei hala’o iha fulan-marsu nia rohan, ne’ebé entre marsu ho maiu sei halo rekrutamentu hodi destake ekipa iha munisípiu,” Diretór Jerál Estatístika, Elias dos Santos Ferreira, informa liuhosi diskursu iha seremónia asinatura akordu tékniku entre Diresaun Jerál Koordenasaun Administrativa Finansa no Planeamentu, Ministériu Turizmu Komérsiu no Indústria (MTKI) no Diresaun Jerál Estatístika, iha salaun MTKI, Bebora, segunda ne’e.

Nune’e, Diresaun Jerál Estatístika planeia sei halo rekrutametu ba timor-oan hamutuk 3.704.

“Hirak ne’e sei koloka ba munisípiu no postu administrativu, ne’ebé sira sei ba sai entrevistadór iha suku. Kada suku sei rekruta depende ba suku, ne’ebé suku ho populasaun kiik sei rekruta ema tolu, suku boot sei rekruta entre na’in-neen ka hitu,” nia nia akresenta.

Realizasaun Sensu Populasaun ne’e durante fulan-ida de’it, maibé preparasaun durante fulan-tolu.

Governu antes ne’e realiza ona sensu iha 2004, 2010, ikus liu iha 2015, enkuantu iha tinan 2019 realiza ona mós Sensu Agrikultura.

Iha Sensu Populasaun 2015 rekruta timor-oan 5.200 atu rekolla informasaun iha terrenu no orsamentu ba atividade ne’e ho montante millaun $5, ne’ebé 75% mai hosi Governu inklui doadór no barak liu apoiu ekipamentu hanesan GPS no laptop.

Rezultadu sensu populasaun 2015, totál populasaun Timor-Leste hamutuk 1.167.242, ne’ebé kompostu hosi mane hamutuk 588.561 no feto 578.681, sensu 2010 rejista populasaun hamutuk 1.066.409, mane iha 544.198 no feto 522,.242, ne’ebé hatudu katak durante tinan-lima nia laran populasaun aumenta 100.833.

Jornalista : Antónia Gusmão

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here