Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu, Armindo Maia. Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 05 janeiru 2022 (TATOLI)–Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) iha tempu besik sei apoiu materiál emerjénsia ba eskola Ensinu Báziku Filiál (EBF) Bukoli iha munisípiu Baucau, ne’ebé hetan estragu hosi dezastre naturál iha dezembru tinan kotuk.

Ministru Edukasaun Juventude no Desportu, Armindo Maia, relata katak ekipa hosi ministériu halo ona levantamentu dadus ba eskola Bukoli ne’ebé identifika iha sala ualu maka hetan estragu.

“Sira sei halo estimativa atu haree presiza kalen, ai no pregu hira, nune’e molok labarik sira hahú eskola ita bele hadi’a netik buat ruma,” Ministru hateten iha Palásiu Governu, kuarta ne’e.

Notísia relevante: MEJD apoia fundu kiik ba eskola 42 iha Baucau

Iha sorin seluk, Diretór Nasionál Asaun Sosiál Eskolár MEJD, Joaquim Martins, hateten, maski sira simu ona proposta atu apoiu materiál emerjénsia ba eskola EBF Bukoli, maibé sei la apoiu kompletu.

“Ita simu dadus iha sala ualu maka hetan estragu, maibé ita sei apoiu de’it materiál emerjénsia ba sala tolu, tanba eskola ne’e mós tama iha planu konstrusaun foun ne’ebé MEJD planeia ona,” nia akresenta.

Diresaun seidauk lori materiál emerjénsia ba eskola iha munisípiu tanba tenke hein komunidade ne’ebé prontu atu serbisu maka diresaun foin bele deside distribui materiál emerjénsia ba eskola.

Jornalista : Tomé Amado

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here